Historisch slecht broedseizoen voor weidevogels

Dit jaar is een historisch slecht broedseizoen voor weidevogels in de noordwestelijke greidhoeke. Voor het gehele kleigebied ,,liket it net goed”, zegt Albert van der Ploeg, voorzitter van het Kollektivenberied van agrarische natuurverenigingen en van de Noardlike Fryske Wâlden.

Een grutto met jong.

Een grutto met jong. Foto: Marcel van Kammen

In sommige gebieden zijn alle weidevogelnesten mislukt, aldus Van der Ploeg. ,,Alle lûden dy’t ik hear, sizze dat it net bêst liket.” Dat geldt bijvoorbeeld voor de agrarische natuurverenigingen Waadrâne, Noardlike Fryske Wâlden en Kollumer Grien. In sommige natuurgebieden, zoals Skrok, Skrins en Lionserpolder, rond Easterlittens, ligt de nestpredatie van kievit, grutto, tureluur en scholekster nu rond de 80 procent, meldt boswachter Simon de Winter van Natuurmonumenten.

Ferline jier wie in goed mûzejier. De preda-toaren koene doe in hiel soad jongen grutbringe. Dy sjogge wy no wer yn it lân werom

Oorzaken zijn met name predatie en de droogte op het land. ,,Ferline jier wie in goed mûzejier. De preda-toaren koene doe in hiel soad jongen grutbringe. Dy sjogge wy no wer yn it lân werom”, zegt Anne Jansma, nazorgcoördinator bij de vogelwacht Boksum en omkriten. Daar is over het geheel genomen 50 procent van de gruttonesten mislukt.

Directeur Frans Kloosterman van de Bond van Friese Vogelwachten kon gisteren niet bevestigen dat het beeld bij alle vogelwachten zo slecht is, maar ,,die geluiden zijn er inderdaad wel”, zo liet hij weten.

Veel predatoren

,,De mûzen binne fan ’t winter mei de wiette fersûpt, en no geane de predatoaren oer op piken, fûgels en aaien”, zegt Jansma. Vogelwachters hebben camera’s neergezet bij dammen om te zien wat voor predatoren er door de velden struinen. ,,Wy ha in hermelijn, in weazeling, in murd en in stienmurd op byld. Dat seit wol wat oer de tichtheid fan predaasje.” Van der Ploeg noemt daarnaast de bruine kiekendief en in Waadrâne met name de buizerd.

Aardkorst te dik

De natte februari was een gunstig begin, maar het neerslagtekort en schrale oostenwind hebben de velden sinds maart snel droog gemaakt. Het huidige neerslagtekort van zo’n 110 millimeter is historisch hoog. ,,De boppelaach is bonkehurd. Fûgels komme amper noch by har fretten”, zegt Jansma. Tal van gruttoparen zijn daardoor nog niet eens begonnen met eieren leggen.

Als jongen later komen, zoals uit een tweede legsel, zijn ze ook later vliegvlug en kan het maaien, ook van fûgeltsjelân op 1, 8 of 15 juni, voor hen te vroeg komen. ,,En as der no safolle nêsten leechhelle wurde, falt der ek in protte predaasje fan piken te ferwachtsjen.”

Een verloren jaar

Hij spreekt van een verloren jaar voor zowel grutto als kievit, tureluur en scholekster. ,,As der gjin oplossings komme, dan reitsje wy se kwyt.” Een structureel hoger waterpeil in voorjaar en zomer hoort daar in ieder geval bij. ,,En wêr’t sok behear al goed op streek is, is predaasje in grut knipepunt.” Hier en daar worden steenmarters bij proef gedood.

Nieuws

menu