In memoriam: Rienk Waaksma, een sociaal betrokken taximan

Een werkgever die stond voor zijn personeel en een icoon voor het dorp. Zo omschrijven bekenden Rienk Waaksma, de eigenaar van Taxi Waaksma in Kootstertille. Waaksma overleed zaterdag geheel onverwacht op 56-jarige leeftijd.

Rienk Waaksma, 1962-2019.

Rienk Waaksma, 1962-2019. Foto: Henk Jan Dijks

,,Doe’t it nijs yn it doarp bekend waard, fielde it as wie der in bom ûntploft”, vertelt Douwina Duin, manager financiën en personeel bij het taxibedrijf. Op de melding van zijn overlijden op Facebook kwamen binnen enkele uren ook honderden reacties. ,,Ik kin net in taksyeigner betinke fan wa’t it ferstjerren sa’n effekt ha soe.”

Duin omschrijft Waaksma als een ,,geweldige man mei it hert op it goeie plak, ien dy’t stie foar syn minsken”. Dat bleek in het bijzonder in 2017, toen Taxi Waaksma het leerlingen- en WMO-vervoer in Noordoost-Fryslân bij een aanbesteding grotendeels kwijtraakte. Waaksma zette alles op alles om te voorkomen dat zijn chauffeurs op straat zouden komen te staan. ,,Hy wie in hiel sosjale wurkjouwer. ‘Ik ha in ferantwurdlikheid foar al dy gesinnen fan de sjauffeurs’, sei er. Ut dat eachpunt wei makke er keuzes, dat wie syn driuwfear.” Het taxibedrijf wist activiteiten over de rest van de provincie zo uit te breiden dat uiteindelijk 25 van 40 ‘boventallige’ chauffeurs toch voor het bedrijf behouden konden worden.

Hij kende ze eigenlijk allemaal, ook al heeft Taxi Waaksma meer dan tweehonderd personeelsleden. ,,As der ris ien binnenkaam dy’t er noch net koe, dan makke er drekt even in praatsje om mei him of har yn ’e kunde te kommen. Hy woe dy belutsenheid hâlde, ek al groeide it bedriuw troch.”

Altijd bereikbaar en beschikbaar

Waaksma zag het als een verantwoordelijkheid van het taxibedrijf om altijd bereikbaar en beschikbaar te zijn. ,,As der nachts in oprop wie en it kaam sa út, dan ried er gewoan sels. ‘Der móát riden wurde’, wie syn ynstelling. ‘Hoe’t wy it jild krije, sjogge wy letter wol.’” Een emotioneel bevlogen man die niet tegen onrecht kon, zegt Duin. ,,Hy wie ek in ferbinende faktor. Hy koe minsken en partijen byinoar bringe.”

De ondernemer was maatschappelijk betrokken en geliefd in de regio. Zo stelde hij ieder seizoen voor een uitwedstrijd van SC Cambuur een taxibus en personeel beschikbaar, zodat supporters met een beperking ook eens een uitwedstrijd konden bezoeken.

Groot gemis

Ook was hij al vele jaren het boegbeeld van voetbalclub SC Kootstertille. Bestuurslid Aize Broersma van die club spreekt van een groot gemis. ,,Hy hat 33 jier yn it bestjoer sitten en wie 24 jier foarsitter. Fuotbal wie neist syn wurk syn grutte passy. Saterdei wie foar him de moaiste dei fan ’e wike. Hy hold fan de gesellichheid by it fjild. Hy wist mei syn garisma in protte foarinoar te krijen foar de klup. Hy wie in ferbinende faktor dy’t soarge dat de noazen deselde kant út stienen. As der wat wie mei immen fan de klup dan gie Rienk derhinne. Hy hie gjin smartphone en hie neat mei technology, mar allinnich in âld Nokia-tastel. Hy gie leaver nei de minsken ta om te praten.”

Het taxibedrijf draait door, zegt Duin, al is dat nu een hele opgave. ,,Wy binne ús boechbyld kwyt.”

Gisteravond was er een bijeenkomst voor het personeel om Rienk Waaksma te gedenken. Morgen is de uitvaart.