Met een verbouwing van de Eben Haëzerkerk tot een ruimte voor dorpsactiviteiten, moet Earnewâld weer een tijd vooruit kunnen

Een echt goede plek voor kleinschalige bijeenkomsten is er niet in Earnewâld, dorp zonder dorpshuis. Dorpsbelangen wil daar verandering in brengen door de Eben Haëzerkerk te verbouwen.

Anje Wester-Koopmans voor de Eben Haëzerkerk in Earnewâld.

Anje Wester-Koopmans voor de Eben Haëzerkerk in Earnewâld. Foto: Marcel van Kammen

Een dorpshuis is eigenlijk nooit nodig geweest in Earnewâld, het dorp met een levendige toeristische aantrekkingskracht aan De Alde Feanen, schetst Anje Wester-Koopmans, voorzitter van de kerkenraad van de plaatselijke PKN-gemeente. ,,Der hawwe altyd genôch hoarekagelegenheden west dêr’tst telâne kinst foar in gearkomste. Mar dat moat wol út kinne: foar in ledegearkomste fan Doarpsbelangen is dat gjin probleem, dêr komme santich oant hûndert minsken op ôf.”

Maar voor een lezing, een cursus of een filmavond is dat anders. Daar komt misschien een man of tien op af. ,,Dêr kin de kachel net foar brâne.”

Eben Haëzerkerk

De laatste jaren werd voor kleinschalige sociale dorpsactiviteiten al uitgeweken naar de Eben Haëzerkerk, de voormalige gereformeerde kerk aan de Wiidswei. De consistorie aan de achterzijde voldeed daar redelijk voor. Maar nu er afstandsregels gelden, is die ruimte toch te klein en kunnen avonden al tijdenlang niet doorgaan.

Omdat ook de toiletgroep wel een update kan gebruiken, ligt een verbouwing voor de hand. ,,Wy wolle sjen dat de konsistoarje by de tiid brocht wurdt. De alderein en minsken mei in beheining moatte aanst ek makliker nei it toilet kinne. Mar it wurdt ek in moai plak foar de jongerein. Wy hawwe in soad jeugdklups, bygelyks fan ‘e tsjerke. In groep foar acht- oant tolvejierrigen kin fansels net yn de hoareka telâne.”

Er is een verbouwplan opgesteld en aannemer Robin Bakker uit het dorp gaan het uitvoeren. Kostenplaatje: 180.000 euro. Er ligt al 11.000 euro uit het dorp, Dorpsbelangen heeft er vijfduizend euro voor klaarliggen, de kerk heeft een aanzienlijk bedrag beschikbaar en burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel willen er 15.000 euro in steken.

Als de gemeenteraad dat volgens verwachting goedkeurt, kan een aanvraag van zo’n 75.000 euro uit het Iepen Mienskipsfûns van de provincie gedaan worden. De rest van het geld moet door acties en zelfwerkzaamheid bij elkaar komen.

Schuifwand

Als alles gesmeerd verloopt kan eind dit jaar, begint volgend jaar begonnen worden met het werk, verwacht Wester. ,,Mei Peaske moat it klear wêze. Dan kin de tsjerke fleurich los. Der sille ek folle mear mooglikheden foar it kofjedrinken wêze. Wy binne fan doel dat der in skobere wand tusken de tsjerkeseal en de konsistoarje komt, dan kin de seal ek noch fergrutte wurde.”

Dan kan de theologische vereniging Earnewâldster Rûnte ook weer in het dorp terugkomen voor de lezingen en bijeenkomsten. Nu wordt daarvoor uitgeweken naar Garyp, omdat de locatie in Earnewâld zelf te klein is om goed afstand te houden in coronatijd.

Pareltje

Met de verbouwing moet het dorp een tijd vooruit kunnen, vindt Wester. ,,De kommende desennia, hoopje wy. In geskikte seal is belangryk foar de leefberens fan it doarp. Wy hawwe it toerisme, benammen simmerdeis, mar wy hawwe ek in mienskip en dêr moatte wy ek om tinke. Dy nije konsistoarje wurdt in peareltsje foar it doarp. Wy hawwe in wrâld oan ferienings en klupkes. As der in goeie romte is, kinne je ek nije dingen betinke. Earnewâld moat in libben doarp bliuwe dêr’t jong en âld him thúsfielt.”