De plannen voor de Lelylijn en extra woningbouw zijn democratisch tot stand gekomen. En nieuwkomers in Fryslân kunnen ook prima dragers van de Friese taal en cultuur worden. Dat schrijft commissaris van de Koning Arno Brok in deze open brief

Fan in suggerearre demokratysk tekoart by ‘Bouwstenen voor het Deltaplan’ is nei myn betinken gjin sprake, skriuwt kommissaris fan ’e Kening Arno Brok yn reaksje op in iepen brief fan de Jongfryske Mienskip. ‘En ik diel jo miening net as jo stelle dat nije Friezen, dejingen dy’t hjir net `hikke en tein’ binne, gjin drager wêze kinne soene fan de Fryske taal en kultuer of fan Fryslân.’

De treinverbindingen in 2035 in Noord-Nederland, als de noordelijke werkgevers hun zin krijgen.

De treinverbindingen in 2035 in Noord-Nederland, als de noordelijke werkgevers hun zin krijgen.

Achte hear Van Hes, bêste Chris

Nieuws

menu