Tweede Kamerleden wijzen de minister in het Fries op de zorgplicht voor de tweede rijkstaal: 'Myn bern en bernsbern moatte ek noch Frysk prate kinne'

Het rijk moet meer ambitie tonen bij het Fries, vinden Friese Kamerleden. Met acht in het Fries toegelichte moties riepen ze minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) donderdag op om de vinger beter aan de pols te houden waar het gaat om de kwaliteit van het Friestalige onderwijs en toegankelijkheid van het Fries.

Romke de Jong (D66) tijdens een tweeminutendebat in de Tweede Kamerdebat over de bestuursafspraak over de Friese taal en cultuur.

Romke de Jong (D66) tijdens een tweeminutendebat in de Tweede Kamerdebat over de bestuursafspraak over de Friese taal en cultuur. Foto: ANP

Er moet jaarlijks in beeld gebracht worden wat de kwaliteit van het Friese taalonderwijs is op scholen en er moet onderzoek en geld komen voor Friestalig onderwijs in het mbo, riepen Tweede Kamerleden Harry van der Molen (CDA) en Harry Bevers (VVD) op. ,,No sjocht de ûnderwiisynspeksje mar ien kear yn de seis jier nei hoe‘t de flagge derby hinget”, aldus Van der Molen. ,,Dat stimulearret skoallen net om harren yn te setten foar it Frysk.”

Nieuws

menu