Konsintrearre wurden fan ferbining | Recensie

Nyk de Vries waard miskien wol op it dreechst mooglike momint beneamd ta nije Dichter fan Fryslân.

Nyk de Vries.

Nyk de Vries. Foto: Marco Keyzer

Yn it foarste plak wie er de opfolcher fan Eeltsje Hettinga, de earste offisjele provinsjedichter, dy’t ferline jier foar syn wurk de heechste literêre ûnderskieding fan Fryslân krige, de Gysbert Japicxpriis. En twad, De Vries moast syn wurk by einsluten midden yn de Covid-pandemy dwaan. Gjin skoalbesiken of foardrachten foar publyk, mar alles op … ôfstân.

Nieuws

menu