Kramer wil eerst zekerheid over weidegang

Fryslân verleent de komende weken nog geen stikstofvergunningen. Het college van Gedeputeerde Staten besloot gisteren de nieuwe landelijke afspraken over te nemen, maar ze pas op een later moment in te laten gaan.

Koeien lopen in het zomerseizoen naar de wei. Fryslân geeft weer stikstofvergunningen af zodra duidelijk is dat boeren vergunningvrij hun vee kunnen weiden en mest kunnen uitrijden.

Koeien lopen in het zomerseizoen naar de wei. Fryslân geeft weer stikstofvergunningen af zodra duidelijk is dat boeren vergunningvrij hun vee kunnen weiden en mest kunnen uitrijden. Foto: ANP

Dit gebeurt pas zodra duidelijk is dat boeren vergunningvrij hun vee kunnen weiden en mest kunnen uitrijden. Als gevolg van de stikstofuitspraak van de Raad van State moeten boeren ook voor weidegang en bemesting een vergunning hebben. Momenteel wordt dit in heel Nederland gedoogd, in afwachting van een advies van de commissie-Remkes.

Gedeputeerde Johannes Kramer zei gisteren ervan uit te gaan dat er geen vergunningplicht komt. In dat geval worden de regels zo snel mogelijk na het kabinetsbesluit ingevoerd. Het voorbehoud wordt gemaakt voor het geval er toch een vergunningplicht komt, zei Kramer, omdat dan de regels waarschijnlijk weer op de schop moeten. ,,Dan soene wy boeren hjoed in fergunning yn it foarút-sjoch stelle, mar dat oare wike wer ynlûke moatte yn ferbân mei it bemesten en beweidzjen.” Wel geldt hierbij een uiterste datum van 1 februari: als het kabinet dan nog geen besluit heeft genomen, worden de vergunningsregels alsnog ingevoerd.

70 oant 80 persint fan de boufergunnings wurdt gewoan ferliend, wy hawwe net de yndruk dat alles bot op slot stiet

Fryslân is volgens Kramer de enige provincie die dit voorbehoud maakt. Dat betekent dus ook dat Fryslân de enige provincie is waar de komende weken geen enkele stikstofvergunning kan worden verleend.

Kramer zegt dat uit de gesprekken van de afgelopen weken is gebleken dat dit laatste een minder groot probleem is dan aanvankelijk werd gedacht: de meeste bouwvergunningen zijn volgens gemeenten wel te verlenen zonder dat er ook een stikstofvergunning voor nodig is. ,,70 oant 80 persint fan de boufergunnings wurdt gewoan ferliend. Wy hawwe net de yndruk dat alles bot op slot stiet.” Wel zijn de verschillen plaatselijk groot: naarmate projecten dichter bij een van de negen Friese stikstofgevoelige natuurgebieden zitten, is de kans kleiner dat de vergunning wordt verleend. ,,De wethâlder yn De Fryske Marren kin bygelyks wol fergunnings ferliene yn Bakhuzen, mar net tichtby de Rottige Meente.”

De nieuwe regels kwamen er na het massale boerenprotest in oktober bij allerlei provinciehuizen. Een van de aanleidingen voor de massale acties was dat de provincies strengere regels hadden gesteld dan eerder was afgesproken met minister Carola Schouten. Dat is nu hersteld, en ook op enkele andere technische punten is aan bezwaren van boeren tegemoet gekomen.

De provincies laten nu alsnog de koppeling met fosfaatrechten los, het punt waarop ze aanvankelijk verder wilden gaan dan de minister. Volgens Kramer is er verder ook een uitweg gecreëerd voor bijzondere situaties, een zogenoemde ‘hardheidsclausule’. Dat betekent dat provincies boeren extra tegemoet kunnen komen als de situatie daar naar oordeel van de provincie om vraagt.

Naast Fryslân besloten in oktober drie andere provincies de regels in te trekken, in reactie op het boerenprotest: Gelderland, Overijssel en Drenthe. De andere provincies wilden de boeren juist niet tegemoet komen. Met de vaststelling van de nieuwe landelijke regels doen zij dat alsnog.

In Fryslân zijn negen gebieden aangemerkt als stikstofgevoelig: de duingebieden op de vier Waddeneilanden, De Alde Feanen (bij Earnewâld), Van Oordt’s Mersken (Terwispel), Wijnjeterper Schar (Wijnjewoude), Bakkeveense Duinen (Bakkeveen) en combinatiegebied Rottige Meente en Brandemeer (Nijetrijne).

Nieuws

menu