Kritiek van Statenfracties op vergunningen stallen en mestvergisters: 'Je stimuleert daarmee de intensieve in plaats van de extensieve landbouw'

Zolang er landelijk en provinciaal nog onduidelijkheid is over het landbouw- en stikstofbeleid moet de provincie afzien van vergunningen voor mestvergisters en uitbreiding van veehouderijen. Dat vinden SP, Partij voor de Dieren (PvdD), D66 en GrienLinks. Ze willen ook van Gedeputeerde Staten (GS) weten in hoeverre mestvergisting valt te rijmen met het beleid te streven naar kringlooplandbouw.

Mestvergister bij Holwert.

Mestvergister bij Holwert. Foto: Marcel van Kammen

Volgens de partijen zijn er plannen voor de bouw van een mestvergister in Beetsterzwaag en kreeg een boer bij Reduzum vergunning voor de uitbreiding van een melkveehouderij. ,,Als je inzet op mestvergisting stimuleer je de intensieve veehouderij. Zonder voldoende mest kunnen de vergisters niet draaien”, licht Menno Brouwer van de PvdD toe. ,,De toekomst is juist meer extensieve landbouw. Moet je dan nu als provincie hard blijven inzetten op intensieve landbouw?”