'As gjin oar ferbine se de makkers, útfierders en ûntfangers fan lieten en teksten' en daarom wint it Kwartettekoar de Bernard Smilde Priis

It Kwartettekoar heeft de Bernard Smilde Priis 2023 gewonnen. Het koor werd in 2006 opgericht door Hindrik van der Meer met als doel ‘it sjongen en fersprieden fan hjoeddeiske nije Fryske lieten yn de Fryske tsjerken’. Daarmee voldoet het precies aan de vereisten voor de prijs van stichting Krúspunt.

It Kwartettekoar in oktober 2022 in de Grutte Tsjerke in Ternaard.

It Kwartettekoar in oktober 2022 in de Grutte Tsjerke in Ternaard. Foto: Jan Spoelstra

De stichting kende de prijs sinds 2013 tweejaarlijks toe aan de maker van een nieuw Fries lied. Omdat daar sinds 2020 niet voldoende (goede) inzendingen voor binnenkwamen, waren dit jaar personen en organisaties genomineerd ‘dy’t him/har der foar ynspand hawwe dat nije, oersette en besteande Fryske kristlike lieten en/of teksten, heard, songen en/of lêzen wurde.’