Basisscholen in Leeuwarden gaan van start met de regenboogweken, een lespakket over seksuele diversiteit

Dertien basisscholen in Leeuwarden zijn aan de slag gegaan met het lespakket ‘de regenboogweken’ over seksuele diversiteit. Want tolerantie voor verschillen moet je op jonge leeftijd bijbrengen, zegt Janneke Bijlsma van cultuureducatieplatform Kunstkade.

De regenboogvlag. Afbeelding ter illustratie.

De regenboogvlag. Afbeelding ter illustratie. Foto: ANP

Samen met Aaf Dotinga ontwikkelde Bijlsma het lespakket op verzoek van de gemeente Leeuwarden. Het werd maandagochtend in ontvangst genomen door wethouder Hein Kuiken op IKC Het Palet in Leeuwarden, waarmee de regenboogweken van start gingen.

‘Verander de wereld, begin bij het kind’, is Bijlsma’s motto. ,,Salang’t wy deroer oardielje fan wa’t in oar hâlde mei, salang’t minsken dêrom útgniisd of útskolden wurde, sit it mei de akseptaasje noch net goed. Bern fernimme dat. As wy bern meijouwe dat ferskillen okee binne, dan sille sy dat as folwoeksenen ek útdrage”, hoopt Bijlsma.

Hoewel nog vrij zeldzaam, zijn er langzaam meer kinderen op Friese scholen die twee vaders of twee moeders hebben. ,,It giet op skoalle fansels faak oer ‘heit en mem’. As bern mei twa heiten of twa memmen kinst dan it gefoel krije datsto oars bist. Troch it op skoalle oer sokke dingen te hawwen, makkest it normaal en joust dy bern it besef mei dat sy net de iennichsten binne.”

Het lespakket bevat materiaal voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Het kan verspreid over een week of drie, vier worden gegeven. Er is een boek bij, maar alles is ook online toegankelijk. ,,Faak sit der muzyk of in filmke by de lesopdracht, dat it wurket online eins it moaiste.”

Reacties

De weken aan het begin van het schooljaar, in de aanloop naar Roze Zaterdag in Leeuwarden op 16 oktober, zijn wat Bijlsma betreft een geschikt moment om het lespakket te gebruiken. ,,Mar it kin likegoed op in oar momint yn it jier.”

Ze hoopt dat ook scholen buiten Leeuwarden het lespakket willen geven. ,,Learkrêften fine it soms wat in spannend ûnderwerp. It giet oer seksualiteit, oer oars wêzen. It kin reaksjes oproppe yn ’e klasse.”

Maar de proefles, gisterochtend op Het Palet in Leeuwarden, verliep in ieder geval soepeltjes, vertelt Bijlsma. ,,It wie in spul mei fragen, om sjen te litten dat ferskil der wêze mei. Bygelyks ‘ik hou van drop, ik zit vaak te wiebelen, ik ben een jongen, ik ben een meisje’, wêrby’t de bern antwurd joegen troch yn it ja- of it nee-fak stean te gean. Der wie in jonge by dy’t oan de famkeskant stean gie en oarsom ek. No, dêr waard net echt op reagearre. Elk is dochs meast mei himsels dwaande.”

Basisscholen in heel Fryslân die interesse hebben in het lespakket, kunnen zich melden bij Kunstkade.