Milieudefensie haalt geen 'Urgenda-overwinning' bij zaak over peilbesluit Wetterskip Fryslân in veenweidegebied

Met het peilbesluit voor het Koningsdiep in het veenweidegebied onder Drachten verzaakt Wetterskip Fryslân niet zijn zorgplicht jegens burgers. Dat stelt de Raad van State in een uitspraak die woensdag is gepubliceerd.

Het peilbesluit Koningsdiep heeft geen gevolgen voor het nabijgelegen Natura-2000 gebied de Alde Feanen.

Het peilbesluit Koningsdiep heeft geen gevolgen voor het nabijgelegen Natura-2000 gebied de Alde Feanen. Foto: FD

Milieudefensie Nederland had bezwaar aangetekend tegen het besluit uit mei 2018. Het argument dat werd ingebracht is dat lagere waterstanden zorgen voor veenoxidatie dat weer gepaard gaat met CO2-uitstoot. Net als de Urgenda deed in de, gewonnen, zaak tegen de Staat stelde ook Milieudefensie dat Wetterskip door het peil niet te verhogen zijn zorgplicht jegens burgers verzaakt. Maar daar was volgens de hoogste bestuursrechter in dit geval geen sprake van.

Volgens de Raad van State is er niets aan te merken op het peilbesluit van Wetterskip Fryslân voor het Koningsdiep.

CO2-uitstoot

Door het gewraakte peilbesluit werd in sommige delen van het 3615 vierkante meter grote gebied het peil een beetje verhoogd en bij één peilvak verlaagd. Dat laatste met het oog op de landbouw.

Gezien de CO2-uitstoot in het veenweidegebied zou het peil in het hele gebied fors omhoog moeten gaan, zo vindt Milieudefensie. Het peilbesluit is volgens de organisatie ook in tegenspraak met de Veenweidevisie van de provincie Fryslân. Als het aan de milieuclub ligt zou het waterpeil in het hele gebied omhoog moeten, tot 30 centimeter beneden het maaiveld.

Dat zou volgens Wetterskip een verhoging van het peil met 60 centimeter betekenen. Daardoor zouden lagere percelen in het gebied onder water komen te staan. En dat betekent schade voor de boeren.

Taken

Verder stelt Wetterskip dat vermindering van CO2-uitstoot niet tot de taken van een waterschap behoort, maar dat het wel wordt meegenomen bij de vaststelling van een peilbesluit. Op basis van de Veenweidevisie richt Wetterskip Fryslân zich op vertragen van de veenoxidatie. Daarbij wordt een maximale ontwateringsdiepte van gemiddeld 90 centimeter aangehouden. Het onderhavige peilbesluit is daar niet mee in tegenspraak, concludeert de Raad van State

De twee peilvakken waar sprake is van een verlaging vormen bovendien slechts 3 procent van de oppervlakte van het peilgebied, aldus Wetterskip.

De claim van Milieudefensie dat het peilbesluit nadelige gevolgen heeft voor de Natura 2000-gebieden De Deelen, Alde Feanen, en Van Oordt’s Mersken snijdt volgens de hoogste rechter ook geen hout.