De muskusratten zijn teruggedrongen uit Fryslân: de populatie is nu onder controle, aldus Wetterskip Fryslân

In Nederland zijn het afgelopen jaar in totaal 48.447 muskusratten gevangen, een stijging van 8 procent ten opzichte van 2021. In Fryslân ving Wetterskip Fryslân 435 muskusratten, tegenover 212 in 2021. Die stijging komt door een opverende populatie in het noordoosten van de provincie: ruim 72 procent van het totaal aantal vangsten in Fryslân is gedaan in de grensregio met de provincie Groningen.

Een exotenbestrijder van Wetterskip Fryslân speurt vanuit de boot naar muskusratten.

Een exotenbestrijder van Wetterskip Fryslân speurt vanuit de boot naar muskusratten. Foto: Daniël Hartog

Muskus- en beverratten komen van nature niet voor in Nederland. De dieren worden bestreden, omdat ze holen en gangen in dijken graven en daarmee schade veroorzaken aan waterkeringen en oevers. Met hun uitgebreide ondergrondse gangenstelsels zorgen ze ook voor verzakkingen in dijken en kades. In het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken en een polder onder water lopen. Daarnaast vormen muskus- en beverratten een bedreiging voor de biodiversiteit. Ze eten planten als riet en lisdodde weg, en verdringen daardoor inheemse diersoorten zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet.

Nieuws

menu