Gemeenteraad doet water bij de wijn: drie Friestalige dorpen in Noardeast-Fryslân mogen hun huidige plaatsnaam houden

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft donderdagavond unaniem ingestemd met het collegevoorstel om de meeste plaatsnamen in de gemeente op 1 januari 2023 naar het Fries te harmoniseren.

De plaatsnaam Hiaure wordt niet verfriesd, besloot de gemeenteraad.

De plaatsnaam Hiaure wordt niet verfriesd, besloot de gemeenteraad. Foto: Sjoerd de Hoop

Het was al bekend dat vier niet-Friestalige dorpen in de Noordoosthoek – Burum, Munnekezijl, Warfstermolen en Kollumerpomp – hun Nederlandse naam behouden. Maar daarnaast heeft de raad met een amendement op het laatste moment gehoor gegeven aan wens van de dorpen Hiaure, Waaxens en Aalsum om hun huidige naam te behouden. Die worden niet verfriesd tot De Lytse Jouwer, Waaksens en Ealsum.

Dat amendement toverde FNP-raadslid Aant-Jelle Soepboer tevoorschijn namens de vijf coalitiefracties en de fractie ALL, die tot de conclusie waren gekomen dat de drie dorpen coulance verdienen omdat zij hun bezwaar tegen verfriezing uitvoerig hebben onderbouwd met volksenquêtes en historische argumenten. Dat ook Dorpsbelang Ee bezwaar heeft gemaakt tegen het plaatsnamenbesluit, is niet meegenomen in het amendement.

Stroom reacties

Dorpen hadden formeel tot 1 mei de tijd om te reageren op de plannen. Dat leverde een stroom ingezonden reacties op van dorpsbelangen en bewoners uit het voormalige Dongeradeel en Kollumerland.

Zes insprekers gaven voorafgaand aan het debat in de raadszaal in Kollum hun mening over de plaatsnamenkwestie. Zo bekritiseerden vertegenwoordigers van dorpsbelangen het verloop van het proces nadat de raad vorig jaar september unaniem het amendement voor Friese plaatsnamen aannam. ,,Het amendement doet een beroep op de meningsvorming van het dorp, maar vervolgens wordt die meningsvorming terzijde geschoven in het collegevoorstel”, sprak Lammert Dijkstra van Dorpsbelang Brantgum, Foudgum en Waaxens. „Wij voelen ons niet gehoord, niet serieus genomen en als burger niet vertegenwoordigd.”

Willekeur

Soortgelijke woorden spraken Ruud Slijpen namens Dorpsbelang Aalsum en Sjoerd de Hoop namens Dorpsbelang Hiaure. De Hoop wees daarnaast op de willekeur waarmee plaatsnamen historisch kunnen worden onderbouwd. ,,Waaksumers soene de ‘X’ skrasse moatte om’t it net Frysk is, mar dy wurdt al 600 jier brûkt. Wêr hawwe wy it oer? It is in diskusje oer letters dy’t oer de holle fan minsken útfochten wurdt. De polityk moat him net fan de mienskip ferfrjemdzje”, zo sloot hij zijn betoog af.

In het debat tussen raadsleden werd verder niet diep ingegaan op de inhoudelijke bezwaren uit de dorpen. In plaats daarvan viel Soepboer het PvdA-raadslid Gryte Schaafstal aan, die eerder dit jaar de dorpsbelangen aanschreef over de kwestie en daarmee een hoop verwarring zou hebben gezaaid. Schaafstal vond op haar beurt dat het hele plaatsnamenplan terug naar de tekentafel moet en diende hiervoor een motie in, die ze evenwel na een korte schorsing weer introk.

Uiteindelijk stemde de raad net als vorig jaar eensgezind in met het amendement van Soepboer.