Oosternijkerk bouwt duiker zelf om tot brug en zegt: ‘Dit is net it achterlân, dit is it foarlân.’

Onder luid getoeter komt Johan Dijkstra aangevaren in zijn sloep. Als uitvoerder van het vrijwilligersproject waarbij een gloednieuwe brug over de Ald Peazens in het dorp is gerealiseerd, mag hij er deze winderige zaterdag als eerste onderdoor varen.

De jongste vrijwilliger, Hidde van der Wagen (8) met gele bouwhelm, van het project opent de nieuwe brug in Oosternijkerk.

De jongste vrijwilliger, Hidde van der Wagen (8) met gele bouwhelm, van het project opent de nieuwe brug in Oosternijkerk. Foto: Marcel van Kammen

In de sloep zit ook Hidde van der Wagen, met gele bouwhelm en luide toeter. De achtjarige jongen heeft de 25 vrijwilligers alle werkdagen geholpen. ,,Hy hat gjin dei mist”, zegt Klaas Jensma van Dorpsbelang. De vrijwilligers waren zomaar gevonden. ,,Ien oprop op Facebook en fjirtich man melde har.”

Dat tekent het gemeenschapsgevoel van de dik negenhonderd inwoners van het komdorp tussen Metslawier en Nes. Na jaren van voorbereiding begon het werk aan de brug in september 2018. Met het plaatsen van de houten reling in december was hij klaar.

Stank en een ijsbaan die droog valt

Op deze plek in de Nijtsjerker Opfeart aan het eind van het dorp aan het Ald Tún zat eerst een duiker. Dit had verschillende nadelen, vertelt Jensma. Verderop in het dorp zit een riooloverstort. Bij hevige regenval kwam dat rioolwater in het oppervlaktewater, wat niet goed wegkwam, met alle gevolgen voor de waterkwaliteit van dien. ‘s Zomers kon het water bovendien behoorlijk ongezond worden en stinken. En verder was het waterpeil niet goed te regelen, wat gevolgen had voor de natuurlijke ijsbaan in het dorp. Die viel wel eens droog.

Dat gebeurt nu niet meer. En van april tot oktober kan per sloep vanuit het dorp naar de Peazens gevaren worden, om zo - rechtsaf - in Paesens-Moddergat te komen of - linksaf - richting Dokkum te varen.

Op initiatief van Dorpsbelang en de IJsvereniging werd besloten dat er een brug moest komen, met een winterschot waarmee een hoog waterpeil in het dorp te handhaven zou zijn. De benodigde 60.000 euro is onder meer bijeengekomen dankzij het Iepen Mienskipfûns van de provincie, de NAM, de Rabobank, de gemeente Noardeast-Fryslân, lokale bedrijven en vrijwilligerswerk.

De minsken neame it gebiet boppe Dokkum wolris it achterlân, mar wy binne it foarlân! Wy libje net op it fuottenein, mar op it holle-ein. Dat moat in kear lânje

Het dorp haakte aan bij het project Skip yn ús Fearten, een groter project in de Noordoost-Friese Waddenregio, waarbij opvaarten en dorpsvaarten van de voormalige melkroutes geschikt worden gemaakt voor recreatievaart. ,,Wy meitsje wetterrûntsjes, dy’t wy mei-inoar ferbine”, zegt Jan Prins van Dorpsbelang Wierum.

Dit project wordt op zijn beurt weer verbonden met het waterrecreatieproject Kollum Watersportdorp en Wetterwâlden Bûtenfjild, zodat er een groot waterrecreatienetwerk in Noordoost-Fryslân ontstaat. ,,It is in prachtich gebiet, dat toeristysk promoot wurde moat”, zegt Douwe Streekstra van Hengelsportvereniging Dokkum, mede-initiatiefnemer van Skip yn ús Fearten. ,,De minsken neame it gebiet boppe Dokkum wolris it achterlân, mar wy binne it foarlân! Wy libje net op it fuottenein, mar op it holle-ein. Dat moat in kear lânje.”

We zijn nog niet klaar

Streekstra wijst erop dat het nog lang niet klaar is. ,,Yn Dokkum sit noch in slûs dy’t restaurearre wurde moat en yn de Ealsumer Feart, de aorta fan Noardeast-Fryslân, sitte noch twa dûkers dy’t fuort moatte.”

En dan mag er bij Wierum nog wel een vispassage komen en zijn er nog wel wat wensen. Maar vandaag heerst vooral tevredenheid over de dorpsbrug in Oosternijkerk. Die levert een flinke bijdrage aan de leefbaarheid, meent Klaas Jensma. ,,Wy hawwe hjir in moaie mienskip, mar dy moatte wy ek sjen te behâlden.”

Nieuws

menu