Opiny: It wûnderlike gûcheljen mei Fryske sifers

Hoe’t it derfoar stiet mei de Fryske taal is in polityk gefoelige kwesty. De lêste tiid liket it glês heal fol – yn de publisiteit alteast. Sels as it CBS meldt dat mar 39,6 prosint fan de Friezen thús Frysk praat. Hoe kin dat?

Vertaalprogramma van Google heeft de Friese taal opgenomen.

Vertaalprogramma van Google heeft de Friese taal opgenomen. Foto: ANP

Gelokkich hawwe wy yn West-Europa in min ofte mear frije parse. Wat net sizze wol dat te uzes yn de publisiteit noait wûnderlike saken barre. Foarfallen dy’t jin fernuverje en dy’t om in ferklearring freegje. Foarbylden yn Fryslân binne ûnder mear te finen yn de ûneinige stream ûndersiken nei de stân fan saken wat de Fryske taal oanbelanget. Yn dy ûndersiken giet it altyd om de kwesty hoefolle minsken yn Fryslân (noch) Frysk prate. Je soenen sizze, is dat no sa dreech om fêst te stellen? Ja, dat is it. In minefjild.

Tsjinstelde belangen

Nieuws

menu