Opknappen van 47 kilometer Waddendijk in vijf jaar is een monsterklus

Een monsterklus. Zo’n 311 miljoen euro is er nodig om 47 kilometer Waddenzeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer op te knappen, zodat hij de komende vijftig jaar bestand is tegen de allerzwaarste stormen.

De Waddendijk bij Paesens-Moddergat in de richting van Lauwersoog.

De Waddendijk bij Paesens-Moddergat in de richting van Lauwersoog. Foto: Jilmer Postma

,,It bysûndere fan dizze put sit him net yn it wurk, mar yn de grutte derfan. Dat der safolle kilometer yn koarte tiid oanpakt wurde moat”, zo vertelt Clarence Cnossen, teamleider/portfoliomanager primaire waterkering bij Wetterskip Fryslân. ,,It giet om goed njoggen kilometer it jier en it wurk moat dien wurde tusken april en oktober.”

Een paar jaar geleden waren al diverse delen van de dijk afgekeurd, maar een aanvullende verkenning gaf vorig jaar aan dat de gehele Waddenzeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer over een lengte van 47,9 kilometer voor 2050 moet worden verbeterd. Het traject is afgekeurd op meerdere faalmechanismen, zoals bekleding en stabiliteit.

Consequenties voor de burgers

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân praat volgende week over de eerste fase van het project. Het gaat om de verkenning van het project. Voor de eerste fase is een krediet nodig van bijna negen miljoen euro. Daarna volgt de planuitwerking, waarmee in totaal 24 miljoen euro is gemoeid. De kosten van de uitvoering van het werk zijn becijferd op 273,6 miljoen euro. De financiële consequenties voor de burgers moeten nog in beeld worden gebracht.

Het project Koehool-Lauwersmeer is een project van Hoogwaterbescherming, dat als doel heeft de primaire waterkeringen in ons land te beschermen tegen overstromingen. Elke twaalf jaar vindt er een beoordeling plaats. Doel is de dijk voor de komende vijftig jaar bestand te maken tegen zware stormen. ,,No is it net sa dat de dyk net feilich is”, aldus Cnossen. ,,Mar hy moat klear wêze foar de takomst.”

Als er al geboord moet worden wil men de zekerheid dat er geen explosieven aanwezig zijn

Het traject begint bij het buurtschap Koehool boven Tzummarum en eindigt bij het dorp Paesens-Moddergat. Tijdens het werk moet met veel aspecten rekening worden gehouden. Een daarvan is de natuur. Vanwege de unieke natuurwaaarden is de Waddenzee aangewezen als Natura 2000-gebied en maakt het gebied onderdeel uit van het Nationale Natuurnetwerk. Verbetering van de dijk kan effect hebben op de natuurwaarden van het gebied. In de verkenning wordt daarom een natuurtoets uitgevoerd.

Groene uitstraling

De Waddenzeedijk heeft een groene uitstraling. De bekleding bestaat grotendeels uit gras. Op veel plaatsen wordt de dijk begraasd door schapen. Op plaatsen waar de recreatieve druk hoog is, bijvoorbeeld nabij diverse dorpen, vindt gazonbeheer plaats. Langs een groot deel van het traject is voorland aanwezig. Tussen Zwarte Haan en de pier van Holwerd ligt het unieke natuurgebied, en één van Europa’s grootste kwelders, Noard-Fryslân Bûtendyks.

Bij de uitwerking van de plannen moet ook rekening worden gehouden met kleine monumenten op de dijk, bijvoorbeeld bij Wierum en Paesens-Moddergat. Bij Koehool is tijdens de Tweede Wereldoorlog een bunker in de zeedijk gebouwd. Al deze monumenten blijven behouden.

Doel is de dijk tussen Koehool en het Lauwersmeer bestand te maken tegen zware stormen

In de verkenningsfase wordt ook een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. Als er al geboord moet worden wil men de zekerheid dat er geen explosieven aanwezig zijn.

Nieuws

menu