Opluchting in Reduzum: de subsidie voor de dorpsmolen is binnen en de stroom kan geleverd worden aan het net

Nadat de Koöperaasje Doarpsmûne Reduzum e.û. in korte tijd voldoende leden geworven heeft en de benodigde subsidie voor de nieuwe windmolen toegezegd heeft gekregen, stond de bouw ervan toch weer op losse schroeven. De capaciteit van het elektriciteitsnet zou de stroom niet aankunnen. Maar de stichting heeft geluk: de aanvraag blijkt op het nippertje op tijd binnengekomen te zijn.

De huidige dorpsmolen van Reduzum stamt uit medio jaren negentig en is afgeschreven.

De huidige dorpsmolen van Reduzum stamt uit medio jaren negentig en is afgeschreven. Foto: Simon Bleeker

,,Ik bin hjir ôfgryslik bliid mei”, reageert voorzitter Jarig Jan Boersma opgelucht. Hij was de teleurstelling nog aan het verwerken dat de stichting een ‘njet’ had gekregen van stroomnetbeheerder Liander. Die had te kennen gegeven dat de molen niet op volle capaciteit zal kunnen draaien. Wegens krapte op het stroomnet zou maar maximaal 451 kilowatt aan het net geleverd kunnen worden, terwijl de capaciteit van de turbine 1 megawatt is, ruim twee keer zo groot.

Daardoor zou de begroting in gevaar komen, schreef het bestuur maandag nog in een brief aan de bijna 550 leden. De leverancier van de molen schat dat de inkomsten 30 procent lager uitvallen als maar 40 procent van de capaciteit teruggeleverd kan worden. Ook de subsidie komt dan in gevaar. ,,Dy subsydzje wurdt takend op basis fan it tal kilowattoeren dat opwekt wurdt, dus as dat minder wurdt, kinne wy de subsydzje ek net fersulverje”, licht Boersma toe.

Maar de teleurstelling is voorbarig geweest. Gisteren kreeg de stichting het bericht van Liander dat toch de volle capaciteit van de molen benut kan worden. ,,TenneT, de eigenaar van het stroomnet, heeft 10 juni afgekondigd dat het stroomnet op die plek geen nieuwe projecten meer aankan. De aanvraag van Reduzum kwam op 8 juni binnen”, zegt woordvoerder Ceriel Thissen van Liander. ,,Die was eerst door ons behandeld alsof die op of na 10 juni was binnengekomen. Dat blijkt nu onterecht te zijn geweest. Ze hebben geluk gehad dat ze net op tijd waren met hun aanvraag.”

Incidenten

Een voorbehoud is er wel: als er een storing op het net is of als het in onderhoud is, moet de molen worden afgeschakeld. Dat zijn volgens Thissen incidenten die in de praktijk niet vaak voorkomen.

De stichting had zich niet zomaar neergelegd bij de aanzegging dat teruglevering niet volledig kon. Dat bericht was als een donderslag bij heldere hemel gekomen. ,,Liander hat altyd sein dat der genôch romte wêze soe foar ús mûne”, zegt Boersma. Hij wijst erop dat de krapte op het net voornamelijk veroorzaakt wordt door de aanleg van zonnepanelen. De molen zou ’s nachts op volle kracht kunnen draaien, oppert Boersma, en overdag, als de zonnepanelen stroom leveren, op halve kracht of een derde.

Bittere pil

Het dorp werkt al jaren aan de vervanging van de bestaande molen uit medio jaren negentig, die afgeschreven is. Eerst stond de politiek de nieuwe molen in de weg, omdat provinciaal beleid is dat er geen (hoge) molens op land mogen komen, maar die vergunning kwam na veel vijven en zessen alsnog.

De omgeving staat als één man achter het project. ,,Wy hawwe fêst 550 leden yn de postkoaderoas, de doarpen Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum. Dy lizze mear as sân ton by-inoar.”