Oppositiepartijen in Provinciale Staten willen zo snel mogelijk alles weten over coalitievorming

Het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden.

Het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. Foto: Hoge Noorden

De tien partijen die niet meepraten over een nieuw provinciebestuur willen dat alle informatie op tafel komt die bij de coalitievorming wordt besproken. Ze willen het complete informatiedossier van 124 pagina’s zien dat is opgesteld door provinciale ambtenaren.

De formatie wordt geleid door Oebele Brouwer, burgemeester van Achtkarspelen. Hij zit in Paviljoen De Leyen bij Rottevalle om tafel met de grote winnaar van de verkiezingen BBB en met PvdA, CDA en ChristenUnie. De formateur en de partijen doen inhoudelijk geen uitspraken over de gesprekken. Ze hopen voor de zomer een coalitieakkoord te hebben gesloten.

Sijbe Knol, fractievoorzitter van de FNP, zegt het teleurstellend te vinden dat er nog geen informatie is gedeeld. Hij wijst erop dat BBB - de winnaar van de verkiezingen - had toegezegd dat het onderhandelingsproces transparant zou zijn. ,,It soe diskear iepen en oars wêze as de foarige kearen, mar dêr sjogge we noch neat fan werom. Dat soarget yn de Steaten dochs wat foar in ûngemaklike sfear.”

Volgens de oppositiepartijen wordt er gesproken over keuzes die belangrijk zijn voor de toekomst van de provincie. ,,En oer ynformaasje dy’t fan ús allegearre is, fan alle boargers fan Fryslân en alle folksfertsjintwurdigers. In iepen en transparante oerheid en in earlik debat freegje derom dat ynformaasje safolle as mooglik iepenbier is, sadat de macht kontrolearre wurde kin”, aldus de brief.


In een voortgangsbrief van begin mei van Brouwer was te lezen dat ambtenaren zijn aangeschoven bij de onderhandelingen. De tien partijen die niet meepraten, vinden dat raar. ,,De provinsjale amtners wurkje net foar de oansteande koälysje, mar foar de ynwenners fan Fryslân, dy’t troch de Steaten as geheel fertsjintwurdige wurde”, schrijven ze.

Bij meerdere gesprekken zijn specialisten aangeschoven, van binnen de provincie en extern. De tien partijen willen een lijst zien van wie dat waren en wanneer ze aanwezig waren. ,,Der lizze grutte en gefoelige dossiers op tafel. It is wichtich dat we no wol de goede dingen dogge. Sokke ynformaasje moat dêrom echt mei elkenien dield wurde”, zegt Knol.

De fractievoorzitter van de FNP wil niet dat er wordt gewacht met het delen van de informatie tot er een coalitieakkoord ligt. ,,Stel dat der aanst in grôtfol akkoart leit, dan moatte we dy ynformaasje no al hawwe om ús ta te rieden.”

Mocht de informatie volgens de formerende partijen om ,,goede redenen” niet openbaar worden gemaakt, dan willen de tien partijen dat die vertrouwelijk aan de Statenleden wordt gegeven.