Overname NDC rond, drie kranten blijven

De nieuwe eigenaar van NDC mediagroep houdt de drie dagbladen in Noord-Nederland, waaronder het Friesch Dagblad, in stand. Dat is een van de toezeggingen die het Belgische Mediahuis heeft gedaan aan de huidige eigenaren.

Vertegenwoordigers van NDC mediagroep en Mediahuis bij de ingang van Keramiekmuseum Princessehof, waar gisterochtend de voorlopige koopovereenkomst werd getekend. In het midden Mediahuis-directeur Gert Ysebaert.

Vertegenwoordigers van NDC mediagroep en Mediahuis bij de ingang van Keramiekmuseum Princessehof, waar gisterochtend de voorlopige koopovereenkomst werd getekend. In het midden Mediahuis-directeur Gert Ysebaert. Foto: Marchje Andringa

De voorlopige koopovereenkomst met de stichtingen FB Oranjewoud en JM Fonds werd gisterochtend ondertekend in Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden.

Mediahuis staat voor de opgave om van de noodlijdende NDC mediagroep weer een gezond bedrijf te maken. Directeur Gert Ysebaert zegt vandaag in een interview in deze krant dat het bedrijf de garantie heeft gegeven de drie dagbladen, Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad , ,,verder te zullen voeren”. Hij wil bij de dagbladen veel meer dan nu het geval is inzetten op digitalisering. De eigenaren hopen dat de koop binnen enkele maanden rond is, maar dat is afhankelijk van de instemming van de Autoriteit Consument en Markt.

Mediahuis komt na de definitieve koop met een plan om NDC ook op korte termijn rendabel te krijgen. Daarbij worden alle onderdelen en uitgaven van het bedrijf onder de loep genomen, inclusief bijvoorbeeld de tientallen huis-aan-huisbladen. Over wat dat zou betekenen voor de zeshonderd medewerkers (550 voltijdsbanen) is volgens Ysebaert nu nog niets te zeggen.

Met regionale journalistiek valt digitaal best geld te verdienen

U staat nu voor de opgave om een gezond bedrijf te maken van een bedrijf dat al jaren diep in de rode cijfers zit, met in zowel 2017 als 2018 ongeveer vijf miljoen euro verlies. Hoe gaat u dat voor elkaar krijgen? ,,We willen allereerst zo veel mogelijk vasthouden aan de eigenheid van de titels.

NDC wordt een zelfstandig onderdeel binnen het Mediahuis-concern, met een eigen directie en een eigen raad van commissarissen. Twee van die vijf commissarissen mogen worden voorgedragen door FB Oranjewoud en JM Fonds, die nu nog respectievelijk 87 en 13 procent van de aandelen bezitten. De overnamesom is niet bekendgemaakt.

Huidig directeur Pier Baarsma sprak gisteren van een dag met gemengde gevoelens. ,,As algemien direkteur fan NDC is it primêr in moaie dei. Yn alle opsichten is de kontinuïteit fan it bedriuw feilich steld, en dat is hiel goed. Mar as Fries en noarderling sit der ek wol in soarte fan bloedend hart yn my. Wy wiene in bedriuw voor en door het Noorden , ek de eigners, en dat fûn ik hartstikke moai.”

Veel ervaring

Volgens Baarsma is het grote voordeel van de nieuwe eigenaren dat zij veel ervaring hebben in het ontwikkelen van digitale verdienmodellen voor kranten, en dat zij ook het geld meebrengen om daar verder in te investeren. ,,Draachst it stokje oer oan in profesjonele klup. De ideële stiftingen hawwe ús geweldich holpen de ôfrûne jierren en dêr binne wy se ek tige tankber foar. Mar it binne gjin media-útjouwers.”

Volgens de meest recente jaarrekening had NDC mediagroep meer dan tien miljoen euro aan schulden bij FB Oranjewoud. Baarsma, die net als de andere directieleden in functie blijft, zegt niets te kunnen zeggen over de details van de overeenkomst en dus ook niet over de vraag welke afspraken zijn gemaakt over die schuldenlast. Wel benadrukt hij dat Mediahuis een kapitaalkrachtig bedrijf is dat de mogelijkheden heeft om te investeren.

Baarsma zegt het niet als een nederlaag te ervaren dat NDC mediagroep nu wordt overgenomen door het Belgische Mediahuis, al zei hij begin dit jaar nog wel dat zijn inzet was om dat te voorkomen. ,,Selsstannichheid op himsels hat noait it doel west”, zei Baarsma gistermiddag. ,,It doel wie kontinuïteit en it fêsthâlden fan de regionale identiteit. En as dat lêste yn eigen namme kind hie, hie dat fansels wol ideaal west.”

Mediahuis is grotendeels eigendom van enkele mediafamilies, die volgens directeur Gert Ysebaert altijd de lange termijn voor ogen hebben. Desondanks is het een commercieel bedrijf, in tegenstelling tot FB Oranjewoud (dat het vermogen beheert van de voormalige Friesland Bank) en JM Fonds (voormalig Je Maintiendrai, dat al vele decennia eigenaar was van de Leeuwarder Courant).

Beste lezer: Regiojournalistiek is inderdaad onmisbaar

Hoop op een duurzame en gezonde toekomst voor de onmisbare regionale journalistiek' was zomaar een van de vele reacties die voorbijkwamen bij het bekendmaken van de nieuwe aandeelhouder van NDC mediagroep. En deze vatte de vele andere tweets, mails, appjes en telefoontjes krachtig samen: nieuwsgierigheid, enige afwachting en zorg, gemixt met een sterk besef van de rijkdom van onafhankelijke journalisten.

Baarsma zegt er op basis van de gesprekken met de nieuwe eigenaren van overtuigd te zijn dat zij veel oog hebben voor de regionale verankering van het bedrijf en de dagbladen. ,,Dat jouwe se ek oan troch hjir in selsstannige direksje te hâlden, mei ek noch twa kommissarissen fan de foarige oandielhâlders.”

FB Oranjewoud blijft eigenaar van het gebouw aan de Sixmastraat in Leeuwarden. Vast staat dat Media-huis daar blijft: de bedrijven hebben een huurovereenkomst gesloten voor meer dan tien jaar.

FB Oranjewoud en JM Fonds laten bij monde van woordvoerder Siebe Annema weten dat ze pas willen reageren als de verkoop definitief is, dus na instemming van de ACM. ,,Sy fine it sjiker om it proses earst ôf te wacht-sjen”, zegt Annema.

De ondernemingsraad van NDC mediagroep moet nog advies geven. Die zou in het uiterste geval naar de rechter kunnen stappen.

Continuïteit

Secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten zegt op zich blij te zijn met de overname, met het oog op de financiële positie bij NDC. Hij benadrukt wel dat er bij de drie titels ook volwaardige redacties moeten blijven. ,,Er is de laatste jaren al fors gesneden. Wij gaan ervan uit dat dit écht niet verder kan.”

Over het eventueel verdwijnen van huis-aan-huisbladen zegt Bruning niet bij voorbaat negatief te zijn. ,,De afgelopen jaren hebben we gezien dat met name lokale titels veel klappen hebben gekregen. In sommige gebieden heb je echt alleen nog maar lege hulzen.” Het heeft niet veel zin om titels in stand te houden zonder dat er journalisten voor worden ingezet, zegt hij.

Als extra potentieel risico noemt Bruning nog de verdere concentratie in het medialandschap: naast Media-huis resteert straks met DPG Media slechts één andere grote speler. Dat maakt de positie van freelancers nog kwetsbaarder, zegt hij, in de onderhandeling over hun tarieven.

Vakbonden CNV en FNV zeiden nog niet te kunnen reageren. FB Oranjewoud en JM Fonds wilden niet reageren.

‘Onafhankelijkheid deelredactie bewijst zich elke dag’

Het is van groot belang dat alle deelredacties van het Friesch Dagblad onafhankelijk hun nieuwskeuze kunnen maken. Dat zegt voorzitter Jan Ienco Froentjes van de Vereniging Het Friesch Dagblad, in reactie op de uitspraken van Mediahuis-directeur Gert Ysebaert vandaag in deze krant.

Ysebaert wil het gesprek aangaan over de mate waarin sommige deelredacties van het Friesch Dagblad zelfstandig zijn. Volgens Froentjes blijkt elke dag dat de deelredacties van het Friesch Dagblad op basis van de ideologie en christelijke identiteit van de krant fundamenteel andere keuzes maken dan bijvoorbeeld de Leeuwarder Courant. ,,Als ik de insteek zie van berichten op de cultuurpagina’s, sport en economie, dan zie ik grote verschillen. Ik denk dat die heel relevant zijn voor de nieuwsduiding.”

Als voorbeeld noemt hij dat het Friesch Dagblad bewust kiest voor artikelen over de omgang met fanatisme langs de lijn op het sportveld, en de mate waarin ouders hoge verwachtingen hebben van hun kinderen.

Froentjes zegt blij te zijn met de toezegging dat Mediahuis het Friesch Dagblad als titel in stand houdt. ,,En het is belangrijk dat het bedrijf in handen is van een partij die echt bereid is te investeren in de toekomst. Bij NDC werd dat de afgelopen jaren steeds moeilijker.”

Hij verwacht dat met Mediahuis op digitaal vlak grote stappen kunnen worden gezet.

De vereniging is eigenaar van de titel Friesch Dagblad. ,,De vereniging heeft op zich de autonomie om een ander pad te kiezen”, zegt Froentjes. ,,Maar dat lijkt me nu niet voor de hand liggen.”

Froentjes zegt graag in gesprek te willen met de nieuwe eigenaar over hoe die de positie van de krant ziet.