PC dit jaar vanwege Friese regenboogvlag nu al veel besproken

De 168e PC volgende week woensdag in Franeker wordt een historische, vanwege corona. Er is bovendien veel discussie over de Friese regenboogvlag die het PC-bestuur heeft laten ophangen.

Er is veel discussie over de Friese regenboogvlag die het PC-bestuur heeft laten ophangen.

Er is veel discussie over de Friese regenboogvlag die het PC-bestuur heeft laten ophangen. Foto: Ruurd Wallinga

Sinds afgelopen maandag hangt er aan een van de twee torens bij het Sjûkelân in Franeker, aanstaande woensdag het toneel van de jaarlijkse PC-kaatswedstrijd, een Friese regenboogvlag: een combinatie van de Friese en de bekende anti-discriminatievlag. Normaliter hangen er twee PC-vlaggen aan de torens.

Met de combinatievlag wil het bestuur van de Permanente Commissie (PC) deze 168e editie aangeven dat sporters en publiek elkaar ruimte moeten geven als het gaat om het uitdragen van ieders identiteit. ,,Op sosjale media hat it al foar flink wat reaksjes soarge”, zegt PC-voorzitter Ids Hellinga. ,,Sa soe it tiid wurde moatte dat de earste keatser út de kast komt, mar dêr giet it ús net om. Positive diskriminaasje kin ek stigmatisearjend wurkje. Mar krekt as mei de Swarte Pyt-diskusje binne de reaksjes no soms ek fûl. Dat hiene wy ferwachtsje kind”, zegt Hellinga, die tot mei directeur was van het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek.

Felle reactie

Een van de felste reacties komt van voormalig PC-winnaar Johannes Brandsma uit Achlum. Hij schrijft op Facebook dat hij niet van plan is naar de PC te komen als ‘dy reinbôgeflagge’ er hangt. Hij stelt zelfs voor om de vlaggen te verbranden.

Desgevraagd zegt Brandsma dat zijn reactie niet te serieus genomen moet worden. ,,Ik fyn Ate de Jong dy’t dit ûnder de oandacht brocht hat in hiele aardige fint, mar ik woe him wat stikelje. Dêrom reagearre ik sa. Dy homoflagge heart net by in keatswedstriid, fyn ik. Fansels kom ik op de PC. Dat is in heechtiiddei foar keatsers. Dy lit ik my net ôfpakke. Ik ha de PC sels fjouwer kear wûn. Mar sa’t ik sei: it giet sa’n dei om keatsen en dêr hoege wy gjin maatskiplike fraachstikken te behanneljen”, aldus Brandsma.

Ate de Jong, oud-medewerker van het Friese antidiscriminatie meldpunt Tûmba, is geschrokken van de reactie van ‘De Brand’, zoals de legendarische oud-kaatser ook wel wordt genoemd. ,,Je kinne echt net sizze dat flaggen brâne kinne. As ik Jehannes tsjin kom, sil ik dat ek tsjin him sizze. Jehannes is in moai minske, mar dit kin echt net.”

Minimaal

De Jong vindt het ‘statement’ dat de PC wil maken richting de lhbti-gemeenschap ‘minimaal’. ,,Foarsitter Hellinga seit ek dat it in lyts sinjaal is, mar folle mear is it ek net”, meent De Jong. Als het aan hem ligt hadden er op het Sjûkelân minimaal drie grote regenboogvlaggen gewapperd. Nu is het een geworden met elementen uit de Friese vlag erin.

Dat de PC nu aandacht geeft om respect te hebben voor de lhbti-gemeenschap vloeit voort uit een documentaire die Omrop Fryslân afgelopen winter uitzond. De PC is vooral een mannenbolwerk.

Mooi gebaar

De Friese regenboogvlag die nu aan een van de PC-torens hangt, is een idee van Jant van Dijk van een evenementenbureau uit Mantgum. Zij zat in een projectgroep die een pitch moest bedenken voor Roze Zaterdag. Deze landelijke dag zou in oktober dit jaar in Leeuwarden worden gehouden, maar vanwege corona is die verplaatst naar 2022.

De Friese COC-voorzitter Sabine Friso is blij dat de Friese regenboogvlag aan een van de PC-torens hangt. ,,Dit is een hartstikke mooi gebaar. Tot dusver wordt er in het voetbal de meeste aandacht gegeven aan inclusiviteit en diversiteit, maar we zien graag dat andere sporten dat ook doen.”

Eigenlijk 163e editie

De PC is eigenlijk toe aan de 163e editie, omdat er sinds de eerste PC in 1854 vijf niet zijn doorgegaan. De laatste PC die werd afgeblazen, was die van vorig jaar. Toen gooide corona roet in het eten. ,,Mar wy telle gewoan troch”, zegt PC-voorzitter Ids Hellinga.

Ook in 1859, 1866 en de oorlogsjaren 1943 en 1944 werd niet gekaatst. In 1942 was dat nog wel gebeurd met een NSB’er zelfs in het PC-bestuur. Een van de partijen in de finale hees zich destijds onder het oog van de Duitse bezetter in oranje shirts en won de meest tot de verbeelding sprekende kaatswedstrijd van het jaar.

Een van de winnaars was Jan Rodenhuis, die later voorzitter werd van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB). Over die PC in 1942 werd nog lang nagepraat. ,,Oranje shirts, dát wie nochris in statement”, zegt Hellinga.