Piet Hein Hilarides (83) uit Leeuwarden recordhouder aantal uitgefietste Elfstedentochten: 'Trochgean is makliker as ophâlde'

De 83-jarige Piet Hein Hilarides uit Leeuwarden schreef deze zomer fietshistorie. Voor de 65e keer fietste hij de Elfsteden Rijwieltocht. Geen enkele fietser deed het vaker.

Piet Hein Hilarides (83) fietste deze zomer voor de 65e keer de Elfstedentocht. Een absoluut record.

Piet Hein Hilarides (83) fietste deze zomer voor de 65e keer de Elfstedentocht. Een absoluut record. Foto: MARCHJE ANDRINGA

,,Ik bin benijd hoe lang dit rekord it folhâldt”, zegt Hilarides. Er zijn enkele mannen van 77 die de Fietselfstedentocht zestig keer hebben volbracht, zo weet hij. ,,Dus as ik ophâld kin it sa mar ferbettere wurde. As jo in bytsje kondysje hawwe en geregeld fytse, dan kin elkenien de âlvestêdetocht wol fytse.”

Nieuws

menu