De provincie Fryslân komt met een plan om alle Friese huishoudens zo snel mogelijk te isoleren

De provincie Fryslân komt met een plan om Friezen te helpen met het zo snel mogelijk isoleren van hun huis. ,,De enerzjy-earmoed ferbitteret, sa docht bliken út ûndersyk fan it Fries Sociaal Planbureau. Ik haw dêr wol soargen oer”, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes. ,,Ik fernim it sels al, en do silst mar gjin deputearresalaris hawwe, en ik haw ek gjin bern.”

Het isoleren van woningen en gebouwen moet sneller, aldus de Friese Energie Alliantie, het Energieteam Fryslân en provincie Fryslân.

Het isoleren van woningen en gebouwen moet sneller, aldus de Friese Energie Alliantie, het Energieteam Fryslân en provincie Fryslân. Foto: Provincie Fryslân

Volgens een rapport van onderzoeksinstituut TNO van september vorig jaar is de energiearmoede vooral groot in het noorden van Fryslân.