Pleitbezorgers voor weidevogelpolder De Houn willen dat Leeuwarden afziet van bouwen bij buurtschap De Hem. ,,Hiermee tekent u het doodvonnis voor weidevogels”

Met een enorme grutto en ruim tweeduizend handtekeningen vroegen milieudefensie en de Klimaatcoalitie Fryslân woensdag aandacht voor de weidevogels in de polder De Houn bij Goutum. Als de plannen doorgaan om hier een wijk te bouwen met vierhonderd woningen komen hier straks geen grutto’s meer voor zo is de vrees.

Tegenstanders van de bouwplannen bij Goutum verzamelden zich gisteren bij het gemeentehuis in Leeuwarden. Ze overhandigden handtekeningen voor het behoud van weidevogelparadijs Hounspolder

Tegenstanders van de bouwplannen bij Goutum verzamelden zich gisteren bij het gemeentehuis in Leeuwarden. Ze overhandigden handtekeningen voor het behoud van weidevogelparadijs Hounspolder Foto: MARCHJE ANDRINGA

De Leeuwarder gemeenteraad besprak woensdag het stedenbouwkundig plan voor het nieuwe woonwijkje De Hem ten zuiden van Leeuwarden. Het merendeel van de insprekers wil graag dat de gemeente afziet van de bouw van de wijk of kiest voor minder huizen om te voorkomen dat de weidevogels hier teveel verstoord worden in de Hounspolder.

De polder die uit de twaalfde eeuw stamt wordt al jaren op een dusdanige manier beheerd dat hier veel weidevogels voorkomen, waaronder de grutto. Hier is een vrijwilligersorganisatie verantwoordelijk voor die er onder andere met een Amerikaanse windmolen voor zorgen dat de waterstand hoger is wat gunstig is voor weidevogels.

Driehonderd meter

De gemeenteraad koos er in 2018 voor om de polder aan de Wergeaster Feart te behouden, maar als er aan de andere kant van het water binnen een grens van driehonderd meter wordt gebouwd worden weidevogels teveel verstoord. Dat concludeerde adviesbureau Altenburg en Wymenga vorig jaar.

Aan de noordkant grenst de polder aan het dorp Goutum en aan de westkant aan de wijk Wiarda. In beide gevallen is deze bebouwing binnen de driehonderd meter bebouwd. Alleen aan de kant waar De Hem moet komen kan de driehonderd meter grens nog wel in stand gehouden worden. Maar als dat gebeurd is er bijna geen ruimte meer om huizen te bouwen en kan de bouw van de wijk eigenlijk niet meer doorgaan. In het stedenbouwkundig plan wordt een grens van zestig meter tussen De Hem en de polder aangehouden. Volgens het college is minder woningen ook niet mogelijk omdat het plan dan financieel niet meer uit kan.

Compensatie

Volgens het college van B en W hoeft De Hem niet behouden te worden als weidevogelgebied omdat er voor de bouw van De Hem in het verleden al weidevogelcompensatie is betaald, onder andere voor de Hempensermarpolder. Milieudefensie is echter kritisch op het compensatiesysteem. ,,Als je het verlies van weidevogels elders compenseert moeten daar wel kuikens groot worden, maar wij zien dat in de gebieden die voor compensatie zijn aangewezen amper kuikens groot worden”, zegt Sietske Ingberg van Milieudefensie.

Volgens Rembrandt Veldhuizen van Zanten die als vrijwilliger betrokken is bij het beheer van de polder is De Houn een bijzonder gebied waar in verhouding veel weidevogels voorkomen. ,,Andere gebieden in Fryslân zijn hier jaloers op. Als u instemt met dit plan tekent u het doodvonnis voor de talrijke weidevogels in uw gemeente.” Hij hekelde net als Ingberg het late moment waarop het rapport van Altenburg en Wymenga openbaar werd gemaakt.

Als de plannen door kunnen gaan verwacht de gemeente dat eind 2025 of begin 2026 de eerste huizen in De Hem worden opgeleverd. Dorpsbelang Goutum kondigde al aan eventueel naar de rechter te stappen wanneer de gemeente wel met de bouwplannen voor De Hem instemt. Volgende week debatteert de raad verder over de plannen voor De Hem.