Stichting Hou Friesland Mooi wil het inpassingsplan voor windmolenpark Nij Hiddum-Houw afschieten. Geen goed idee, vindt gedeputeerde Sietske Poepjes

Het inpassingsplan voor windpark Nij Hiddum-Houw moet gewoon worden uitgevoerd. Dat vindt gedeputeerde Sietske Poepjes. De Stichting Hou Friesland Mooi heeft voor de tweede keer gevraagd om het plan in te trekken, maar Poepjes adviseert de Staten om dat verzoek af te wijzen.

Windmolenpark in het IJsselmeer. Afbeelding ter illustratie.

Windmolenpark in het IJsselmeer. Afbeelding ter illustratie.

De Stichting is het niet eens met het inpassingsplan. Dat zou strijdig zijn met het Europees recht. De Stichting voert aan dat een arrest van het Europese Hof van Justitie en een uitspraak van de Raad van State in twee zaken rond windparken elders, ook op Nij Hiddum-Houw van toepassing zouden zijn.

Poepjes weerspreekt dat. ,,Dy útspraken reitsje it ynpassingsplan fan Nij Hiddum-Houw net, omdat dit in ‘onherroepelijk plan’ is.” Ook het ministerie van Economische Zaken liet eerder al weten dat de uitspraken geen gevolgen hebben voor reeds verleende vergunningen, zoals die voor Nij Hiddum-Houw.

Geen nieuwe feiten

De gedeputeerde wijst er verder op dat de Stichting al eerder om intrekking van het plan heeft gevraagd. Volgens haar zijn er sindsdien geen nieuwe feiten aan het licht gekomen rond het windpark, die nu aanleiding zouden geven tot een ander besluit.

,,Boppedat hawwe de Steaten boppe-op de minimumeasken omtrint ynpassing ek noch omtinken hân foar slachskaad en lûd”, aldus Poepjes. De provincie heeft volgens haar dus al meer gedaan om zorgen uit de omgeving weg te nemen dan juridisch noodzakelijk.

De Staten zullen op 22 september naar verwachting Poepjes’ advies volgen om aan het inpassingsplan vast te houden.