Fryslân gaat de komende decennia ingrijpend op de schop: Dit is wat je moet weten over het Fries Programma Landelijk Gebied

Hoe zorgen we ervoor dat Fryslân in de toekomst schoon, mooi, gezond en leefbaar blijft – of wordt? Daarover gaat het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG). Gedeputeerde Douwe Hoogland kwam deze week met een voorstel voor de invulling daarvan. Wat gaat het FPLG voor Fryslân betekenen?

Natura2000-gebied De Alde Feanen bij Earnewâld, onderdeel van Natuurnetwerk Nederland, kampt met verdroging en verzuring.

Natura2000-gebied De Alde Feanen bij Earnewâld, onderdeel van Natuurnetwerk Nederland, kampt met verdroging en verzuring. Foto: Marcel van Kammen

In het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG) gaat het over een heleboel problemen tegelijk: van natuurontwikkeling, biodiversiteit en waterkwaliteit tot stikstof- en CO2-reductie. Het is een plan om ervoor te zorgen dat Fryslân de klimaat-, water- en natuurdoelen haalt die we met elkaar hebben afgesproken in landelijke wetgeving, Europese regels en internationale verdragen. Het FPLG is de provinciale uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).