Provincie Fryslân gaat strijd aan om organisatie beter te beschermen tegen criminele invloeden van buitenaf

Een interne coördinator moet voor bewustwording zorgen over ondermijnende criminaliteit bij provinciale ambtenaren. ,,Der is altyd wat funksjonele naïviteit: soks bart by ús yn Fryslân net. Mar moatst nei de feiten sjen.”

Het Provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden.

Het Provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. Foto: Hoge Noorden / Jaap Schaaf

De provincie Fryslân gaat aan de slag om de interne organisatie beter te beschermen tegen criminele invloeden van buitenaf. Het is nodig dat er onder ambtenaren bewustwording komt van ondermijnende criminele activiteiten, zei commissaris van de Koning Arno Brok dinsdag.

Met name op afdelingen waar ‘kwetsbare werkprocessen’ plaatsvinden, zoals vergunning- en subsidieverlening en opdrachtverstrekking, is het nodig dat goed in beeld is waar criminelen allemaal toe in staat zijn en hoe ze de overheid proberen te misbruiken of omzeilen. ,,Dy ôfdielings operearje yn in krêftefjild dêr’t minsken aktyf binne op it mêd fan ûndermining”, aldus Brok. ,,Wy moatte dit ûnderwerp goed op ‘e wurklist sette.”

‘Naïviteit net op syn plak’

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de weerbaarheid op dit punt van overheidsorganisaties. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken krijgen lagere overheden de opdracht om alerter te zijn op ondermijning. Ook in Fryslân is dat nodig, zegt Brok. ,,Der hat hjir altyd wat funksjonele naïviteit west: soks bart by ús yn Fryslân net, dat dogge wy Friezen net. Mar moatst nei de feiten sjen. Yn Fryslân binne ek xtc-labs. De feiten wize út dat naïviteit net op syn plak is.”

Gedeputeerde Sietske Poepjes kan zich een voorbeeld van zo’n tien jaar geleden herinneren. ,,De provinsje hie in pleats oankocht foar de oanlis fan in nije dyk. Dy pleats stie in skoft leech en waard úteinlik brûkt as himpkwekerij. Wy moatte tûk en alert wêze.”

Zicht op criminele activiteiten

Omdat gemeenten over openbare orde en veiligheid gaan, zit de provincie van huis uit wat verder af van deze materie, verklaart Brok. Er wordt een interne coördinator aangesteld die ondermijning en weerbaarheid onder de aandacht van provincieambtenaren brengt. ,,It giet derom dat wy in better byld krije wat der bûtendoarren bart oan ûndermining, dat der bewustwurding is fan kriminele bûtenkrêften.”

De provinciale coördinator zal nauw optrekken met zijn collega’s bij gemeenten en Wetterskip Fryslân.