Provincie Fryslân vraagt 4,5 miljard euro van het rijk om alle opgaven voor natuur, klimaat, waterkwaliteit en landbouw uit te voeren. Maar is dat realistisch?

Voor de transitie van de landbouw in Fryslân, noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van onder meer reductie van stikstof en CO2 en natuurbehoud, is 4,5 miljard euro nodig. Dat heeft de provincie Fryslân berekend bij de uitwerking van alle eisen.

Veenweidepolder Hegewarren bij Oudega (S.). In deze polder is het gebiedsproces van landbouwtransitie al ver gevorderd.

Veenweidepolder Hegewarren bij Oudega (S.). In deze polder is het gebiedsproces van landbouwtransitie al ver gevorderd. Foto: Jilmer Postma

Gedeputeerde Staten openbaarde dinsdag het concept van het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG), waar maatregelen in uitgewerkt staan op het gebied van natuur, klimaat, waterkwaliteit en landbouw. Alle belanghebbenden en Provinciale Staten kunnen de komende weken reageren op het concept. Het is de bedoeling dat de definitieve versie voor 1 juli ingediend wordt bij het rijk.