Provincie vraagt minister af te zien van plan voor een nieuw Natura-2000-gebied in Fryslân

Het Natura-2000-gebied ‘Oudegaasterbrekken, Fluessen’ wordt mogelijk uitgebreid met de Fûgelhoeke. De provincie verzet zich tegen de aanwijzing van een extra stikstofgevoelig gebied, schrijft ze in een brief aan Christianne van der Wal, minister voor Stikstof en Natuur.

De Aldegeasterbrekken.

De Aldegeasterbrekken. Foto: Marion Golsteijn / Wikipedia

De provincie leidt de komst van meer Natura-2000 gebied - en uitbreiding van habitattypen in de bestaande gebieden - af uit brieven van de minister aan de Tweede Kamer. Daarin geeft ze de gevolgen aan van de actualisatie van Vogelrichtlijngebieden en het vaststellen van het zogeheten Veegbesluit. Bij dat laatste zijn een aantal doelen nader omschreven, die in Natura 2000-gebieden in stand moeten worden gehouden.