Putsjes | Kollum

Ik wie sneon de badkeamer oan it himmeljen en moast dus ek it dûsputsje dwaan. Fan alle putsjes is dat it smoarchste – as ûnderwerp en as tiidwurd.

Jaap Krol.

Jaap Krol. Beeld: FD

De brij dy’t omheech helle wurdt is dan wol in assosjative drits, feit is dat dat sûnder omhaal ûnder de hûd sitten giet. Ik fyn dan ek dat ik troch dizze heldedied frij kin fan oare putsjes en stel my dêrom beskieden op as it giet om bygelyks rúthimmelje of yn de tún wrotte.

Nieuws

menu