Rijksuniversiteit Groningen vindt het 'zeer voor de hand liggen' dat nieuwe hoogleraar Fries een frisist wordt, maar gedeputeerde Sietske Poepjes is er niet gerust op

Het ligt ,,zeer voor de hand” dat de volgende hoogleraar Friese Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wederom een specialist is in de frisistiek. Dat laat woordvoerder Anja Hulshof van de universiteit weten. Maar de provincie is er niet gerust op.

Het Academiegebouw van Rijksuniversiteit Groningen.

Het Academiegebouw van Rijksuniversiteit Groningen. Foto: ANP

Gedeputeerde Sietske Poepjes schreef onlangs in een brief aan de Letterenfaculteit van de RUG dat haar zorgwekkende berichten bereiken ‘oer de status en de takomst’ van de leerstoel. Ze benadrukt ‘mei klam’ dat de Friese taal ‘in robúst akademysk karakter hawwe moat’, met een ‘autonome posysje’ en een gegarandeerde toekomst voor de Friese leerstoel.

Poepjes wil ervoor waken dat Fries na de pensionering van hoogleraar Goffe Jensma, oktober volgend jaar, slechts een thematische casus wordt binnen een bredere leerstoel over minderheden en meertaligheid.

Woordvoerder Hulshof benadrukt dat de leerstoel Fries blijft bestaan en ,,er ook geen sprake is van het anders positioneren van de leerstoel”. Voor zo’n leerstoel op het terrein van de Friese taal en cultuur ,,willen we een specialist op dat terrein. Dan ligt een achtergrond in de frisistiek zeer voor de hand”.

Geen volledige garantie

Een volledige garantie geeft ze echter niet af, omdat een commissie zich nog moet buigen over het gewenste profiel van de nieuwe hoogleraar. ,,Daar mogen we natuurlijk niet op vooruitlopen.”

Het rijk en de provincie betalen jaarlijks elk 110.000 euro voor de instandhouding van de leerstoel Fries. Poepjes wil weten wat er eigenlijk met dat geld gebeurt. Ze vindt het een ‘oanhâldende boarne fan soarch’ dat de RUG ondanks haar herhaalde verzoeken nog altijd niet heeft verantwoord hoe het geld wordt ingezet.

De RUG laat in een schriftelijke reactie weten dat de subsidie bedoeld is voor projecten die onder de leerstoel vallen en daar ook inderdaad aan wordt besteed.

Bemoeien met profiel

De wervingsprocedure voor een een nieuwe hoogleraar begint na de zomer. Poepjes laat weten dat er ambtelijk nog geen gesprekken zijn gevoerd over de sollicitatieprocedure. ,,Dus oft en hoe’t de provinsje in rol kriget yn de profylfêststelling is noch ûnderwerp fan petear mei it fakulteitsbestjoer.”

Het is echter wel haar intentie om zich weliswaar niet met de persoon, maar wel met het profiel te bemoeien. Binnen het Friese kennisveld wordt de opvolgingskwestie met argusogen gevolgd, want het zou niet de eerste toppositie zijn waarbij een opvolger van buiten de frisistiek wordt benoemd. In 2019 werd de lector Fries en meertaligheid aan NHL Stenden opgevolgd door een lector meertaligheid en geletterdheid. De nieuwe directeur van de Fryske Akademy, Nelleke IJssennagger, is evenmin een frisist.