Het 'Friese bolwerk', de kamer van Kamerleden Romke de Jong en Tjeerd de Groot.

Romke de Jong en Tjeerd de Groot (D66) gaan hun collega-Kamerleden Fries leren in een wekelijks filmpje op Twitter

Het 'Friese bolwerk', de kamer van Kamerleden Romke de Jong en Tjeerd de Groot. Foto: Romke de Jong

D66-Kamerleden Romke de Jong en Tjeerd de Groot gaan wekelijks een filmpje opnemen voor collega-Kamerleden om hen bewust te maken van de Friese taal en cultuur. De filmpjes komen op een nieuw twitterkanaal, ‘Frysk yn de Keamer’, dat volgende week donderdag live gaat.

De twee hebben de kamer die zij delen in het Kamergebouw ingericht als ‘Fries bolwerk’. Er hangt een Friese vlag en op tafel staan Fryske dúmkes, dropjes en andere parafernalia uitgestald.

De Jong woont in Gorredijk en Tjeerd de Groot is bezig met een verhuizing naar Fryslân. ,,Hy wol graach yntegrearje en Frysk leare. Sa ûntstie it idee om minsken fan bûten de provinsje sjen te litten wat it Frysk ynhâldt en hoe’t it is om yn in twatalige omjouwing te wenjen.”

Kennismaking

Het is de bedoeling dat de twee elke week met een filmpje komen om collega’s te laten kennismaken met de Friese taal. De Jong zal bijvoorbeeld Friese spreekwoorden gaan uitleggen aan De Groot, die het Fries nog niet machtig is. ,,Wy wolle kollega’s sjen litte dat it Frysk net samar in ferbastering fan it Nederlânsk is, mar in eigen, rike wurdskat hat”, aldus De Jong.

De filmpjes en de ‘Friese kamer’ zijn voor De Jong tegelijk aanknopingspunten om collega’s en andere gasten meer te vertellen over Fryslân. ,,Wy binne dêr echt te beskieden yn. Wy litte yn De Haach te min hearre hoe’t Fryslân foarop rint, bygelyks op it mêd fan de sirkulêre ekonomy.”

Het streven is om de komende vier jaar zo veel mogelijk van de 150 Kamerleden voor de lens te krijgen en een mondje Fries te leren. ,,Wy wolle it Frysk út it hoekje helje fan ‘in aardich dialekt út ’e regio’, sa’t der yn ’e Rânestêd wolris oer tocht wurdt. Wat wy dogge, is ludyk, mar wol mei in serieuze ûndertoan.”