Ruimhartig gesprek brengt protesterende boeren en Friese bestuurders niet dichter bij elkaar

In een uitzonderlijk persoonlijk gesprek met Gedeputeerde Staten mochten boeren gisteren hun ongenoegen kenbaar maken over een weidevogelpassage in de ontwerp-Omgevingsverordening.

Boerenprotest voor het provinciehuis in Leeuwarden. In het midden vogelwacht Peter Dijkstra uit Bozum.

Boerenprotest voor het provinciehuis in Leeuwarden. In het midden vogelwacht Peter Dijkstra uit Bozum. Foto: Niels Westra

,,We willen u eigenlijk nog een brevet aanbieden”, zei Mick Tinga van Farmers Defence Force gisteren na een onderhoud van twintig minuten met de gedeputeerden Douwe Hoogland en Klaas Fokkinga. ,,Maar dat willen we alleen buiten doen.”

De gedeputeerden hadden daar eigenlijk geen tijd voor. Ze hadden ,,een halfuur uit hun uitermate drukke agenda gesloopt om dit gesprek mogelijk te maken”, had provinciewoordvoerder Peter van de Meerschaut voorafgaand aan het gesprek nog gezegd.

Het gesprek over een passage over weidevogelbeheer in de concept-Omgevingsverordening was inderdaad uitzonderlijk. Het document ligt ter inzage en zoals altijd mogen alle belanghebbende burgers en instanties zes weken lang zienswijzen indienen. De kans dat burgers op korte termijn een exclusief, geagendeerd gesprek met twee gedeputeerden tegelijk krijgen om hun punt duidelijk te maken is gelijk aan nul. Fokkinga heeft twaalf portefeuilles en 22 ambtsgebonden nevenfuncties. Hoogland elf respectievelijk 34.

Brevet van onvermogen

Tinga, namens FDF uit de provincie Flevoland naar het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt gekomen, weigerde weg te gaan als de aanbieding niet buiten kon plaatsvinden. ,,Dan helje se mar fiif minuten fan it lunsjskoft ôf”, viel Harm Wiegersma, hem bij, voorzitter regio Noord van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond.

Hoogland haalde bakzeil en liet zich buiten, voor het oog van de camera’s en zo’n twintig boeren, een uitgeprint brevet van onvermogen uitreiken. Daarna moest hij weer snel aan het werk.

Lees ook: Boerenorganisaties mogen ander beschermingsplan voor weidevogelnesten bedenken

Het protest was van het bekende recept: ronkende trekkers die de weg half versperden, FDF met zwarte vlaggen en een spandoek met de dreigende tekst (in het Engels) dat met Friese boeren niet gesold moet worden omdat ze Viking-bloed in zich hebben, Douwe Hoogland die mededelingen toegeschreeuwd kreeg en op een bord op een trekker voor ‘kierewiet’ werd uitgemaakt.

Ludieker was het reuzennest met paaseieren dat voor deur van het provinciehuis was neergelegd. Een als vos verklede figurant roofde het nest leeg.

Vrij spel

Want predatie is volgens deze boeren het grootste probleem voor de weidevogels. ,,De predatoaren hawwe frij spul wylst wy boeren ús stjonkende bêst dogge om letter te meanen ensafuorthinne”, zei Wiegersma tegen de gedeputeerden. ,,De provinsje is neilittich wat it predatoarebelied oanbelanget. Jo moatte belied meitsje mei de boeren en net oer de boeren.”

,,Fertsjintwurdigers fan boeren sitte royaal by ús oan tafel”, reageerde Hoogland (landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga kwam geen moment aan het woord). Dat zien deze boeren anders. Tinga: ,,U bent geen geloofwaardige gesprekspartner.”

Hoogland: ,,Wy binne in iepenbier orgaan en hawwe de plicht en it foech om alle partijen lykweardich te belústerjen en sa mooglik te betsjinjen. Yn dit proses dogge wy der noch in skepke boppe-op: wy respektearje dizze aksjes en gean der romhertich mei om. Fandêr dat jo fan herte wolkom binne om hjir te kommen om te fertellen wêr’t de skoech knypt.”

Yn dit proses dogge wy der noch in skepke boppe-op: wy respektearje dizze aksjes en gean der romhertich mei om

De aanleiding van het protest is dat ze in de krant hebben gelezen over de controleplicht in het weidevogelbeheer. Boeren moeten voordat ze met hun materieel het land opgaan eerst kijken of en waar er nesten zijn, zodat ze die bij het werk kunnen ontzien. Indien nodig zouden leden van de plaatselijke vogelwacht kunnen helpen bij de controle.

Of het klópt wat er in de krant staat, vraagt Wiegersma voorafgaand aan het gesprek aan Hoogland. ,,Oars binne wy sa wer fuort.”

Lees ook: Opinie: Weidevogel wordt de dupe van voorgestelde harde regels van de provincie Fryslân

De ontwerp-Omgevingsverordening ligt openbaar ter inzage zodat zienswijzen ingediend kunnen worden, dus het is makkelijk te controleren of wat in de krant staat klopt. Daarvoor hoef je geen exclusieve afspraak met de gedeputeerde te maken. Geconfronteerd met de constatering dat burgers dat privilege niet hebben, zegt Nynke Koopmans, raadslid in Tytsjerksteradiel en kandidaat-Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie: ,,Jo kinne sa oan ’e slach as wurdfierder fan ’e provinsje! Boargers krije sa’n petear miskien net foar elkoar, mar se kinne ek net tsientallen trekkers mobilisearje.”

Mes in de rug

Koopmans staat ,,fiifhûndert persint” achter de boerenactie. ,,Boeren dogge al in soad oan greidefûgelbehear. Dit is in oarlochsferklearring fan de deputearre oan de boeren. In mes yn ús rêch.”

Lees ook: Hopen op een beter seizoen voor de grutto

Zien boeren de predatie als grootste bedreiging voor weidevogels, Peter Dijkstra uit Boazum, lid van de lokale afdeling van de Bond van Friese Vogelwachten, wijst naar de mestinjectieplicht. ,,De Haach betinkt de plicht om dong te ynjektearjen, en oan it oare ein ynvestearje wy miljoenen yn greidefûgels. Ik kin neisoargje wat ik wol, mar as de boer nei my komt te ynjektearjen, komt dy ljip noait wer werom. Dêr set ik tûzen euro tusken.”

Nazorgers mogen bij veel boeren het land niet meer op, omdat de vogelwachten er een potje van gemaakt hebben

Mick Tinga van FDF ziet nog een probleem met het inzetten van vogelwachten. ,,Nazorgers mogen bij veel boeren het land niet meer op, omdat de vogelwachten er een potje van gemaakt hebben. Er is bij de invoering van de verplichte eizoekerspas en nazorg veel mis gegaan. Het vertrouwen van de boeren is geschaad en moet hersteld worden.”

Het leek er gisteren sterk op dat het gesprek daar niet toe heeft bijgedragen.

Nieuws

Meest gelezen

menu