Topsporters in Súdwest-Fryslân kunnen aanvraag indienden voor 'steuntje in de rug' van maximaal duizend euro

Topsporters en aanstormend talent in Súdwest-Fryslân krijgen in 2023 maximaal duizend euro van de gemeente vanuit het topsportfonds. Het gaat om sporters met een sportstatus van NOC*NSF of die met een status van nationaal talent.

Het team van Friso Sneek na het winnen van Noordoost Oefencup.

Het team van Friso Sneek na het winnen van Noordoost Oefencup. Foto: Friso Sneek dames1

,,We fine it belangryk om in sûne en sportive gemeente te wêzen”, zegt wethouder Bauke Dam. ,,Sa wolle wy ynvestearje yn it sporttalint fan Súdwest-Fryslân. Sy ynspirearje jong en âld om te sporten en te bewegen, om sûn te libjen. En dêrneist fertsjintwurdigje se ús op nasjonaal en ynternasjonaal nivo. Dêr binne we grutsk op!”

Steuntje in de rug

Nieuws

menu