Dit artikel is vandaag gratis

Sjoerd Holtrop is een honderdjarige met een opgewekt gemoed die zich, naast het boerenbedrijf, volop inzette voor het verenigingsleven

Sjoerd Holtrop werd woensdag honderd jaar.

Sjoerd Holtrop is altijd opgewekt en klaagt nooit. De inwoner van Joure vierde woensdag zijn honderdste verjaardag. ,,Altiten op skik. Net seure. Sa is ús heit”, zegt zoon Ane Holtrop.

Wellicht heeft die levenshouding ertoe geleid dat zijn vader zo’n gezegende leeftijd heeft bereikt. ,,Wa sil it sizze.”

Sjoerd Holtrop werd geboren op een boerderij te Oldeouwer, aan de noordelijke rand van de Tsjûkemar. Hij werd zelf ook boer in Oldeouwer. ,,It boerelibben wie alles foar him. Hy is op de pleats bleaun oant in broer fan my it oernaam”, vertelt Ane. Daarna bleef Holtrop nog twee jaar in het dorp wonen voordat hij naar Joure verhuisde.

Holtrop trouwde met Hieke Sybesma en samen kregen ze acht kinderen. Nu zijn er 22 kleinkinderen en 33 achterkleinkinderen. Hij is er trots op, zegt Ane.

Damclub

De drukte op de boerderij weerhield Holtrop er niet van om actief aan het verenigingsleven deel te nemen. Hij richtte damclub D.V.O. op, een vereniging die nog altijd bestaat. Een grote hobby is altijd het orgelspelen geweest. Holtrop speelde eerst op een traporgel, later kwam er een elektronisch orgel in huis. Hij nam op hoge leeftijd nog les en stopte pas dit voorjaar met spelen.

Daarnaast was Holtrop een fanatiek bowler en jeu-de-bouler. Met die sporten begon hij na zijn 65e, vertelt zijn zoon. ,,Us heit wie lid fan de bowlingferiening yn it Hearrenfean. Hy koe it hiel goed en hat in protte prizen wûn. Hy gie ek elts jier mei de pakesizzers te bowlen. Dat fûn er prachtich.”

Holtrop mocht ook graag fietsen. Hij trok er het afgelopen jaar nog met de elektrische fiets op uit.

De gereformeerde kerk heeft een belangrijke rol in het leven van de honderdjarige gespeeld. Er werd gekerkt in Joure, waar Holtrop jaren ouderling was. Bij dit leven hoorde het Friesch Dagblad , de krant die nog altijd bij hem wordt bezorgd.

Verdriet

Holtrop kende ook tegenslag en verdriet, zoals elk mens. Zijn vrouw overleed jong op 56-jarige leeftijd. Een broer liet het leven toen hij op de boerderij door een stier werd aangevallen. Een van zijn zonen werd maar 61 jaar. Sprak hij over deze dingen? ,,Earst net folle. Mar hoe âlder, hoe mear”, zegt Ane.

En toch: geen klager, een man met een opgewekt gemoed.

Tot dit voorjaar woonde Holtrop nog zelfstandig in Joure in een vrijstaand huis met een tuin. Na een periode van ziekte verhuisde hij in de herfst naar woonzorgcentrum Het Blaauwhofhuis in Joure. Hij moest er even wennen, maar heeft er nu zijn plek gevonden, zegt zijn zoon.

Nieuws

menu