Dit artikel is vandaag gratis

Steeds meer ouders zoeken financiële hulp om hun kinderen naar de sport- of muziekclub te laten gaan. 'De groep minsken dy't yn de problemen komt, wurdt hieltyd grutter'

Sfeerbeeld van trainende jeugd bij Leeuwarder Zwaluwen. Foto: Dijks Media / Henk Jan Dijks

Steeds meer ouders moeten een beroep doen op financiële hulp van het Jeugdfonds Sport & Cultuur om hun kinderen naar de sport- of muziekclub te laten gaan. Dat blijkt uit cijfers van Sport Fryslân. Ten opzichte van een jaar geleden kwamen tot nu toe 20 procent meer aanvragen binnen.

Nu het leven door inflatie en hoge energieprijzen almaar duurder wordt, zullen ouders mogelijk bezuinigen op de sport- en muziekclubs voor hun zoon of dochter. Daarvoor waarschuwt het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Volgens deze stichting kunnen nu al gemiddeld twee tot drie kinderen per klas bijvoorbeeld niet voetballen in clubverband of op gitaarles vanwege financiële problemen. Door de hoge prijzen – het dagelijks leven was in augustus 13,6 procent duurder vergeleken met dezelfde maand het jaar ervoor – is de verwachting dat dit aantal de komende tijd verder stijgt.

Een nieuwe campagne

Onder de noemer ‘kies een club’ is het jeugdfonds maandag een nieuwe campagne begonnen. De organisatie wil mensen daarmee bewust maken van het feit dat het mogelijk het lidmaatschap of de contributie kan betalen voor gezinnen die dit zelf niet kunnen.

,,We begrijpen dat mensen de hand op de knip moeten houden”, aldus directeur Monique Maks. ,,Met onze hulp kunnen we ervoor zorgen dat kinderen gewoon naar hun club kunnen gaan. We hopen dat meer mensen de weg naar ons weten te vinden, zodat het niet nodig is dat zij hun sport en cultuur moeten missen.”

In Fryslân regelt Sport Fryslân de uitvoering van de hulp die geboden wordt. ,,Wy wurkje mei yntermediêrs yn it fjild”, legt directeur Anne Jochum de Vries uit. Onder hen buurtsportcoaches, maar ook huisartsen, wijkteams en fysiotherapeuten. ,,Sy toetse de situaasje en jouwe oan ús troch wat der neffens harren barre moat. As alles goed liket, betelje wy it jild dat nedich is rjochtstreeks oan de feriening of de leveransier fan de klean. Dan kin it bern meastentiids binnen tsien dagen nei it yntsjinjen fan de oanfraach wer meidwaan.”

Kras op de ziel

,,Op een club maak je vrienden, doe je essentiële vaardigheden op, leren kinderen rekening te houden met elkaar, krijgen ze zelfvertrouwen en vergeten ze hun zorgen”, zegt fondsdirecteur Maks. De Vries kan dat alleen maar beamen. Hij stelt dat er voor kinderen niets ergers is dan aan de kant moeten blijven staan terwijl vriendjes en vriendinnetjes wél naar de sport- of muziekvereniging gaan. ,,It soarget foar in kras op de siel dy’t minsken harren hiele libben net wer kwytreitsje.”

Om dat te voorkomen, is het zaak dat ouders die het nodig hebben over hun schaamte heen stappen en zich melden, benadrukt De Vries. ,,Want wat mear bern we helpe kinne, wat better oft it is.” Ten opzichte van september vorig jaar, kreeg Sport Fryslân tot nu toe zo’n 20 procent meer verzoeken voor een bijdrage binnen. ,,Dan prate je oer rûchwei trijetûzen oanfragen.”

Nieuwe groep mensen

Die stijging valt deels te verklaren door de coronacrisis, waarin veel ouders het aanstaande lidmaatschap van hun kind hebben uitgesteld. ,,Mar it hat ek echt mei de finansjele situaasje te krijen. Wy sjogge dat der in nije groep minsken yn de problemen komt, dy’t noch net goed yn byld is by gemeenten en de skuldsanearring om’t se mear fertsjinnet dan it minimumlean, mar no wol help nedich hat.”

De misère komt namelijk van twee kanten. Enerzijds halen boodschappen, energiekosten en andere (gestegen) vaste lasten een zodanig grote hap uit het besteedbaar inkomen, dat het geld dat overblijft om sport- of muziekverenigingen mee te betalen flink gereduceerd is, vertelt De Vries. ,,En oan de oare kant sjogge klups harren rekkeningen ek heger wurden, neidat sy troch weromrinnende ledenoantallen en miste kantine-ynkomsten yn de koroanaperioade al in jaske útdien hawwe. Bestjoersleden sitte mei de fingers tusken de doar.”

Ofwel: wanneer verenigingen zelf meer kosten hebben dan ze kunnen opvangen, moeten die op enig moment worden doorberekend aan de leden, met mogelijk een hogere contributie als gevolg. ,,Dêrtroch komt noch in gruttere groep âlden yn de knipe.”

Maatregelenpakket overheid

Het zou daarom goed zijn, zo zegt De Vries, dat het kabinet in het maatregelenpakket waaraan momenteel wordt gewerkt om de klap van de koopkrachtval te dempen ,,ek omtinken hat foar de problemen dêr’t it ferieningslibben mei wrakselet. Oars giet it op de kop ferkeard. As wy it yn dit lân wichtich fine dat elkenien meidwaan kin, dan moatte wy soargje dat it lidmaatskip fan de fuotbal- of kuorbalklup betelber bliuwt.”

Ook Johan Meesters, voorzitter van de Organisatie van muziekverenigingen Fryslân, vindt de actie van het Jeugdfonds Sport & Cultuur een goede zaak. Hij heeft nog geen geluiden gehoord van clubs die veel leden kwijtraken om financiële redenen. ,,Mar it sil grif foarkomme.” Daarnaast worden de relatief dure muziekscholen voor een grote groep mensen onbetaalbaar, aangezien ouders ,,samar 35 euro yn ‘e moanne betelje moatte om harren bern nei de les stjoere te kinnen. En dan moatte se sels ek noch in ynstrumint oanskaffe.”

Onwetendheid

Om situaties waarbij geldgebrek ten koste van deelname aan het verenigingsleven dreigt te gaan te voorkomen, wijst Meesters – in het dagelijks leven directeur op een basisschool – ouders geregeld op de mogelijkheden die het jeugdfonds biedt. ,,De measte minsken witte nammentlik net iens dat soks bestiet. En as sy der wol fan op ‘e hichte binne, dan hikke se faak tsjin de drompel om in oanfraach te dwaan oan.”

Dat het belangrijk is dat die wordt weggenomen, lijdt geen twijfel. ,,Minsken groeie fan dingen yn in groep te dwaan”, zegt Meesters. ,,Dêrom moatte wy de ynstap sa maklik mooglik meitsje. De mienskip is de lêste jierren hieltyd yndividualistysker wurden, wylst benammen bern noed oan selskip hawwe om harren te ûntwikkeljen.”

Nieuws

menu