Stimulering boeren biedt Fryslân kansen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil komend jaar een betere positie van veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers in de gehele voedselketen. Daarbij moet ook de natuur verbeteren, waar miljoenen voor wordt uitgetrokken.

Het verbinden van landbouw en natuur sluit volgens de provincie Fryslân naadloos aan op de eigen ambitie voor een meer natuurinclusieve landbouw. Om specifiek jonge boeren te helpen bij innovaties, trekt het kabinet 75 miljoen uit. Het probleem van bedrijfsopvolging speelt ook in deze provincie, stelt Gedeputeerde Staten. Er wordt ook geïnvesteerd in een leefbaar en vitaal platteland. ,,In posityf lûd út Den Haach. Ek foar it plattelân. Dat hat wolris oars west”, meldt gedeputeerde Klaas Kielstra. ,,Dit biedt kânsen foar ús provinsje.”

De ambitie om te komen tot een meer natuurinclusieve landbouw is een belangrijk onderdeel van de Regiodeal die Fryslân heeft aangeboden aan Den Haag. Iedere provincie heeft de mogelijkheid eigen ambities bij het kabinet neer te leggen en daarvoor een bijdrage te ontvangen. Het kabinet trekt de komende jaren 950 miljoen uit voor de deals. Met het sluiten van Regiodeals wil het kabinet het verschil maken voor de burger in zijn directe omgeving.

Uit een doorrekening van de economische groeiverwachting blijkt dat Fryslân van alle provincies het meest profiteert

Minister Carola Schouten van Landbouw wil verder de leefomgeving verbeteren in gebieden met veel veebedrijven. Daarom wordt 120 miljoen euro uitgetrokken om varkenshouders die willen stoppen, te ondersteunen. Dit zal vooral gaan om boeren in het zuiden van het land. Verder wil het ministerie met maatregelen de voedselverspilling tegengaan, de bodem gezonder maken en biodiversiteit verbeteren.

In totaal is 275 miljoen euro gereserveerd voor natuur en waterkwaliteit, vooral in grote wateren. Voor het hele Waddengebied komt zestien miljoen euro beschikbaar. Aan Fryslân wordt jaarlijks 60.000 euro verstrekt voor het Regiecollege Waddengebied (RVW) waarin rijk, provincie, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven, natuurorganisaties en wetenschap zitten. Het RCW kijkt met integrale blik naar het gebied en stemt de verschillende belangen op elkaar af.

Uit een doorrekening van de economische groeiverwachting van het Centraal Planbureau blijkt dat Fryslân van alle provincies in 2019 het meest profiteert. Door de samenstelling van de bedrijvigheid wordt er volgens bedrijfsinformatiespecialist Graydon een groei verwacht van 2,6 procent. Flevoland (2,3 procent) en Utrecht (2,3 procent) staan op de plekken twee en drie.

Fryslân ziet met extra geld voor infrastructuur mogelijkheden om de onveilige verkeerssituatie bij de brug over de Skarsterrien in de A6 op te lossen. Meer geld voor het openbaar vervoer is volgens de provincie goed om de bereikbaarheid te vergroten. De provincie wil het geld op korte termijn inzetten voor een snellere treinverbinding met de Randstad.

Nieuws

menu