Swalker | Gedicht Sigrid Kingma

Sigrid Kingma is Dichter fan Fryslân. Zij zal in deze functie zes tot tien gedichten per jaar schrijven. Dit gedicht gaat over Bosk.

Bosk op het anders veel kalere Beursplein.

Bosk op het anders veel kalere Beursplein. Foto: Marchje Andringa

Der stapte in bosk op it stasjon om

der’t ik drompels yn bedobje koe
de stêd in freonlike sêftens
yn in rook fan swartebeiblêd.

Der siet in bosk by de bibleteek
der’t boekjelêzers yn fuortdreame oer
prinseskes dy’t stobben oankrûpe
tinzen fluitsje tusken tûken
fernimme hoe’t guon meibewege.

Dêr swalket er mei koarte poatsjes
statich troch de binnenstêd
op syk nei paradyslike sankjes
hommels de hoeke om.

Klavers op strykhichte weevje
in tekken fan grientinten lit my
ferdwine yn it filtere sinneljocht
nije stekjes stêd ûntdekke
djipwoartele langsten kennen leare.

Kalm fearjend beamtegrien
heint ferblide wylde fûgels
op klanken fan it hert
oan de ein liken as alles
wer útien mar frij en stadich
yn fêste grûn de hichte yn.

Projekt Bosk is in mearke-eftige belibbing. It grien yn Ljouwert hat in bysûndere útwurking op foarbygongers. Minsken strike der as fûgels del en rinne sigesaagjend en fluitsjend troch nei harren wurk of ôfspraak.
By Bosk heart poëzij.

Nieuws

menu