Tien jaar uitstel bij doelstelling weidevogels in Fryslân, extra maatregelen worden genomen

Omdat de inzet van de provincie om in 2020 te zorgen voor tienduizend gruttobroedparen niet gehaald is, wil die dat nu in 2030 bereiken. Daarvoor worden extra maatregelen genomen, extra geld trekt de provincie echter zelf nog niet uit.

Afgelopen jaar waren er in Fryslân nog 6700 broedparen van de grutto. dertig jaar geleden ging het om dertigduizend paren.

Afgelopen jaar waren er in Fryslân nog 6700 broedparen van de grutto. dertig jaar geleden ging het om dertigduizend paren. Foto: Shutterstock

Dit blijkt uit de gisteren openbaar gemaakte startnotitie Weidevogels 2021-2030 . Uit de eindevaluatie van het provinciaal beleid tussen 2014 en 2020 blijkt dat er in 1990 nog 30.000 grutto-paren broedden, in 2014 waren dit 8200 en in 2020 nog maar 6700. De redenen: verstedelijking, ruilverkaveling, intensivering in de landbouw, verlaagde waterpeilen, bestrijdingsmiddelen en meer predatiedruk. Wel blijkt uit de evaluatie dat het in de afgelopen acht jaar iets beter is gegaan met de tureluur, veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart. De populatie slobeenden is gelijk gebleven.

Lees ook: Proef met afschot steenmarters in Fryslân wordt uitgebreid ter bescherming van weidevogels

Toch is meer actie nodig. Vooral omdat de aantallen kieviten, scholeksters en grutto’s jaarlijks nog altijd fors afnemen. In de nieuwe notitie worden daarom drie opties geschetst: niks nieuws doen en accepteren dat dalende trends doorzetten, inzetten op tienduizend gruttobroedparen in 2030 of inzetten op vijftienduizend in dat jaar. Gedeputeerde Staten wil inzetten op optie 2.

Robuuste vogelgebieden

Daarvoor zijn voorstellen uit de petitie ‘Fryslân Greidefûgellân’ en het ‘Aanvalsplan’ nodig. Het gaat onder meer om het aanwijzen van grote, ‘robuuste’ vogelgebieden (duizend hectare), met een kern (driehonderd hectare) waar extra maatregelen genomen worden zoals kruidenrijke graslanden, hoger waterpeil en meer predatiebeheer. Hiervoor is tien miljoen uit Den Haag nodig. Voor dat geld kan grond aangekocht worden en moeten boeren betere vergoedingen krijgen.

As wy it no earst werom krije kinne op tsientûzen, binne wy op de goeie wei. Dan gean ik der fanút dat it trochset

Waarom zet het provinciebestuur – nu eerdere maatregelen het tij niet konden keren – niet in op de ambitieuzere plannen van optie 3? ,,It nije programma moat earst mar ris draaie”, vindt gedeputeerde Douwe Hoogland. ,,As wy it no earst werom krije kinne op tsientûzen, binne wy op de goeie wei. Dan gean ik der fanút dat it trochset. Hjirmei sette wy al in moaie stap.” Bij die derde optie zou de provincie ook zelf nog vijf miljoen bij moeten leggen.

Lees ook: De grutto centraal, maar óók rendabele melkveebedrijven

De notitie wordt 21 april in Provinciale Staten besproken. Daarna komt het stuk te liggen bij adviesorganisaties Olterterpoverleg en de Provinciale Commissie Landelijk Gebied.

Nieuws

menu