Transplantatie van riet uit Makkumer Noordwaard naar vismigratierivier bij de Afsluitdijk

Bagger- en Waterwerken Oosterwolde BV is momenteel bezig met het uitgraven van droge rietvelden in de Makkumer Noordwaard. Het riet wordt per schip in blokken vervoerd naar de vismigratierivier bij Kornwerderzand, en daar herplant.

In het IJsselmeer wordt een vismigratierivier aangelegd, die door de Afsluitdijk (achtergrond) gaat en het meer met de Waddenzee verbindt.

In het IJsselmeer wordt een vismigratierivier aangelegd, die door de Afsluitdijk (achtergrond) gaat en het meer met de Waddenzee verbindt. Foto: Hans den Hartog

De riettransplantatie vindt plaats in het kader van het project Versterken Friese IJsselmeerkust. De provincie, Rijkswaterstaat en It Fryske Gea werken hierin samen aan Natura 2000-maatregelen. Het uitgraven van droog riet in de Makkumer Noordwaard zorgt ervoor dat er in dit natuurgebied meer ruimte ontstaat voor waterriet. Riet dat in het water staat biedt meer bescherming aan dieren: vissen vinden er een geschikte paai- en schuilplek en vogels een veilige broed- en foerageerplek. Ook insecten als libellen profiteren ervan.

Wide Wimerts

De blokken riet worden bij Kornwerderzand vastgezet met klei die is opgegraven uit de Wide Wimerts tussen IJlst en Bolsward. Overgeplant riet is sterker dan gezaaid of gestekt riet en kan beter tegen harde wind, hoge golven en de wisselende waterstanden van het IJsselmeer. Watervogels vreten het bovendien minder aan. ‘Hierdoor kan er een robuuste rietoever bij de vismigratierivier ontstaan van 350 meter’, aldus de provincie.

Er kan een robuuste rietoever bij de vismigratierivier ontstaan van 350 meter

Bij de aanleg van de vismigratierivier is ook gebruik gemaakt van zand uit het depot Oostpoort-Harlingen en uit de vaargeulen van het IJsselmeer. Daarnaast zijn stenen gebruikt die zijn vrijgekomen bij de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden.