Uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen bij afvalbedrijven onduidelijk, verder onderzoek in opdracht provincie Fryslân nodig

Bij 28 afvalbedrijven in Fryslân is nog onduidelijk of er bij de afvalverwerking zogeheten zeer zorgwekkende stoffen vrijkomen (ZZS). Daarvoor is nader onderzoek nodig, zegt gedeputeerde Douwe Hoogland. Pas dan kunnen de risico’s voor mens en milieu worden beoordeeld, staat in een rapportage van milieudienst FUMO.

Het pand van FUMO in Grou.

Het pand van FUMO in Grou. Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Het rijk heeft in 2016 bepaald dat bedrijven de uitstoot van ZZS tot een minimum moeten beperken. Het gaat om stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn of de vruchtbaarheid aantasten.

Uit een inventarisatie van de FUMO blijkt nu dat bij de 28 van de 36 beoordeelde afvalbedrijven niet exact bekend is met welke materialen er wordt gewerkt, juist omdat het gaat om afval.

Bedrijven gaan door

Gedeputeerde Douwe Hoogland ziet echter geen aanleiding om uit voorzorg direct bepaalde bedrijfsactiviteiten te laten stilleggen. ,,Ut ferfolchûndersyk moat bliken dwaan wat der barre moat.”

De onduidelijkheid over ZZS bij afvalbedrijven is een landelijk probleem waar landelijk nog afspraken over gemaakt worden. Het is de bedoeling dat bedrijven hun ZZS-uitstoot gaan meten en met een plan van aanpak komen om die te verminderen. Vervolgens kan worden bekeken wat de risico’s voor mens en milieu zijn en of vergunningen moeten worden aangepast.

Niet-afvalbedrijven

Overigens was het niet alleen bij afvalbedrijven lastig te achterhalen of ze zeer zorgwekkende stoffen uitstoten. ‘Ook bij de niet-afvalbedrijven is vaak veel communicatie over en weer noodzakelijk geweest om de benodigde informatie op tafel te krijgen’, aldus de FUMO.

Bij zeven van de acht niet-afvalbedrijven bleek sprake van ZZS-uitstoot. In vijf gevallen was die uitstoot niet in overeenstemming met de vergunning. De bedrijven krijgen vijf jaar de tijd om de vergunning aan te passen.