Verkeer Jorwert-Baard moet nog wennen aan fietsende kinderen

Nu de school in Jorwert gefuseerd is met die in Baard moeten de kinderen uit het eerste dorp sinds deze week vier kilometer fietsen. Om autoverkeer daarop de attenderen, maakten ze spandoeken die nu langs de weg hangen.

Kinderen van regioschool De Greidefûgel passeren hun spandoek aan de Fâldenserwei even buiten Baard.

Kinderen van regioschool De Greidefûgel passeren hun spandoek aan de Fâldenserwei even buiten Baard. Foto: JACOB VAN ESSEN

‘Tink om ús bern. Net fleane.’ De tekst op twee spandoeken net buiten Jorwert en Baard laten niets aan duidelijkheid te wensen over. Vrolijke kindertekeningen van auto’s en trekkers omlijsten de oproep. Voor de zekerheid hebben ze er ook nog een bord met de ter plaatse geldende maximumsnelheid van 60 km/u bij geschilderd. Onderaan de afzender van de oproep: Regioskoalle De Greidefûgel.

De fusieschool in Baard vervulde al een regiofunctie voor kinderen uit Easterlittens, Leons, Húns en Baard zelf, maar vanaf dit schooljaar zijn daar de kinderen van de gesloten obs De Krunentrobbe uit Jorwert bijgekomen. Die moeten nu vier kilometer via Mantgum fietsen over de Lucht en Veldsterdyk, De Him en de Fâldenserwei. Dat is een zestigkilometerweg zonder vrijliggend fietspad.

‘In rotdykje’

,,It is in - hoe sil ik it sizze - rotdykje dêr’t in soad auto’s ride”, zegt locatiecoördinator Jetske Hettinga, tevens leerkracht van groep 7/8. ,,Net eltsenien hâldt him oan de maksimumsnelheid. Ek binne automobilisten it noch net wend dat der skoalbern op ‘e dyk fytse. Mei de spandoeken wolle wy harren dêrop attindearje.”

Sommige kinderen fietsen met een fluorescerend hesje aan.

Op de nieuwe Regioschool gaat het wennen in elk geval gesmeerd, vertelt Hettinga. ,,Wy binne entûsjast begûn en ik sjoch allegear laitsjende bern. Dan bin ik gelokkich.”

Meer mixen

De school telt nu iets meer dan vijftig kinderen. ,,In gruttere skoalle is allinnich mar leuk. Der binne mear mooglikheden om te miksen. Bern ha in gruttere kar by it gearwurkjen yn groepkes of it boartsjen.”

De fusie zorgt ervoor dat kinderen in elk geval nog in de buurt naar school kunnen. ,,Sa hâlde sy it gefoel dat sy op in doarpsskoalle sitte. Foar ús learkrêften is it moai om sa’n doarpsskoalle mei besteansrjocht iepen te hâlden.”