Boeren die uit veenweidepolder Hegewarren moeten vertrekken, mogen vijf ton verhuissubsidie verdelen

Om de ontpoldering van Hegewarren bij Oudega (Sm.) mogelijk te maken stelt Gedeputeerde Staten 500.000 euro verhuissubsidie beschikbaar aan de zeven bedrijven die er zitten.

Hegewarren.

Hegewarren. Foto: Jilmer Postma

Provinciale Staten stemt naar verwachting woensdag in met het plan ‘Open en natuurlijk’ voor ontpoldering van Hegewarren, de veenweidepolder bij Oudega (Smallingerland). Vernatting van de polder moet de inklinking van de veenbodem en de daarmee gepaard gaande uitstoot van CO2 stoppen. De huidige diepontwatering zorgt (op termijn) ook voor verdroging van Nationaal Park De Alde Feanen. Ook dat wordt met de ontpoldering tegengegaan.

Nieuws

menu