Vijftig jaar stikstofbeleid: 43 wetten, rapporten, convenanten, maatregelen en richtlijnen

De eisen voor stikstofreductie komen niet uit de lucht vallen, hoewel sommige politici en boeren het tegendeel beweren. Sinds 1970 is er mest- en stikstofbeleid, en is rapport op rapport, wet op wet, maatregel op maatregel, convenant op convenant gestapeld.

Het stikstofgevoelige Aekingerzand, onderdeel van Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold. De donkere plekken zijn mos, een gevolg van stikstofdepositie, dat tot vergrassing en uiteindelijk verbossing leidt.

Het stikstofgevoelige Aekingerzand, onderdeel van Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold. De donkere plekken zijn mos, een gevolg van stikstofdepositie, dat tot vergrassing en uiteindelijk verbossing leidt. Foto: Wybe Fraanje

Met de invoering van de Wet inzake de luchtvervuiling begon in 1970 de bestrijding van luchtverontreiniging van overheidswege. Hoofddoel was de verbetering van de luchtkwaliteit ten bate van de volksgezondheid. De Europese Economische Gemeenschap legde in 1985 luchtkwaliteitsnormen vast voor de uitstoot van stikstofdioxide (en zwaveldioxide) door centrales, raffinaderijen en andere industrie.

Nieuws

menu