Gemeente wordt steeds kleiner en de samenwerking was al gaande: de vrijgemaakte kerk van Twijzel trekt straks bij Drogeham in

De plaatselijke gemeenten van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Twijzel en Drogeham fuseren per 1 januari 2023. Dat is zondag vanaf de kansel bekend gemaakt.

De Regenboogkerk in Twijzel.

De Regenboogkerk in Twijzel. Foto: GKv Twijzel

De gemeentevergadering van de Regenbooggemeente in Twijzel heeft vorige week donderdag besloten het fusieproces in te gaan om één gemeente te vormen met de gemeente in Drogeham. ,,Wy wurken al jierren gear”, zegt secretaresse Sjoerdtje Beiboer van de kerkenraad van de Regenboogkerk desgevraagd. ,,Us gemeente wurdt hieltyd lytser: wy hawwe no noch 87 offisjele leden. Wy hawwe sneins noch ien moarnstjinst yn Twizel. De middeistsjinst is al yn Droegeham en de katechisaasje en de ferieningsaktiviteiten binne ek al yn Droegeham. De fusy is eins in logyske ferfolchstap. De jongerein seit ek: lit ús mar dêr hinne.”

Nieuws

menu