Waadhoeke beschermt gardenierslandschap voortaan beter, voor landschappelijke ingrepen is een vergunning nodig

De gemeente Waadhoeke heeft regels vastgesteld om te voorkomen dat het coulisselandschap op den duur helemaal verdwijnt. Aan het vaststellen van de regels ging een lang proces vooraf.

Het coulisselandschap bij Bitgummole.

Het coulisselandschap bij Bitgummole. Foto: Marchje Andringa

Boomsingels kappen, historische kronkelslootjes dempen en oude greppels egaliseren. In het voormalige kleinschalige tuinbouwgebied rond Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum, ook wel het gardenierslandschap genoemd, waren dat activiteiten waarvoor geen regels golden. De beheerverordening buitengebied Menameradiel bood geen handvatten om de voor het gebied typerende landschapselementen te beschermen. De cultuurhistorisch waardevolle elementen waren vogelvrij en zijn dan ook in rap tempo verdwenen, vooral onder druk van de schaalvergroting in de land- en tuinbouw.

Coulisselandschap

Nieuws

menu