Het Waddenfonds moet dierenwelzijn meewegen in subsidietoekenning, zeggen de Staten in Noord-Holland. Wat betekent dat voor Fryslân?

Waddenfondssubsidies voor projecten in Fryslân worden niet geraakt door een uitspraak van de Staten van Noord-Holland dat het fonds voortaan rekening moet houden met dierenwelzijn. ,,Yn Fryslân diene wy dat al”, reageert gedeputeerde Sietske Poepjes.

Zeehonden in de Waddenzee.

Zeehonden in de Waddenzee. Foto: ANP

De Partij voor de Dieren, GroenLinks en JA21 in de Noord-Hollandse Staten dienden de motie in en wijzen erop dat geld van het Waddenfonds niet alleen aan natuurherstel, maar ook voor economische ontwikkeling wordt besteed. ,,Veel projecten raken aan de levens van dieren. Met het aannemen van ons voorstel zal explicieter rekening gehouden moeten worden met dierenwelzijn in de beoordeling van projecten”, aldus PvdD-Statenlid Ines Kostic.

Het Waddenfonds valt echter niet alleen onder de verantwoordelijkheid van Noord-Holland, maar ook van die van Fryslân en Groningen. In de doelen van het fonds, noch in het bestuursakkoord met het rijk wordt dierenwelzijn expliciet genoemd.

Toch is het volgens directeur Gerben Huisman van het Waddenfonds ‘voor zover ons bekend staand beleid in Fryslân’ om dierenwelzijn mee te wegen bij de toekenning van subsidies.

Verder benadrukt hij in een schriftelijke reactie: ‘Op dit moment voert het Waddenfonds geen projecten uit die inbreuk maken op de ecologische ontwikkeling van het Waddengebied.’

Weinig steun

Het Friese PvdD-Statenlid Menno Brouwer is blij met de uitspraak van de Noord-Hollandse Staten. Zelf diende hij in juni een vergelijkbare motie bewust niet in de Friese Staten in, omdat hij verwachtte dat er te weinig steun voor zou zijn.

Hij hoopt dat het provinciebestuur van Noord-Holland de Friese en Groningse collega’s kan overhalen om dierenwelzijn zwaarder te laten meewegen bij het Waddenfonds. ,,De directeur en Poepjes zeggen wel dat dat al gebeurt, maar we verschillen wel een beetje van mening over de invulling van dat meewegen.”