Wat doet dat Groningse stukje Westerkwartier bij Wetterskip Fryslân?

Wetterskip Fryslân bestaat nog geen twintig jaar. In 1960 waren er 1200 waterschappen in Fryslân. Het werkgebied is groter dan alleen Fryslân. Wat doen die polders in Westerkwartier erbij?

Jan Veenstra, nummer 15 op de lijst van BBB (links) en Ytsen van der Velde, nummer 8 op de FNP-lijst.

Jan Veenstra, nummer 15 op de lijst van BBB (links) en Ytsen van der Velde, nummer 8 op de FNP-lijst. Foto: Marcel van Kammen

,,Ik tocht: it sil tiid wurde dat der ien út ‘e Grinzer kant op in list komt.” Jan Veenstra uit Doezum staat op nummer 15 van de Boer Burger Beweging bij de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. De melkveehouder in het voormalige waterschap Bombay bij Grootegast is in te huren als hekkelaar en kent het gebied en de boeren dus goed. ,,Troch it sleathekkeljen wit ik wat yn it gebiet libbet ûnder de lâneigners. Ek as ik net keazen wurd yn it Wetterskip sil ik by de fraksjegearkomsten fan BBB komme om út dit gebiet wei mei te tinken.”