Dit artikel is vandaag gratis

Ruim twee miljoen euro voor zes jaar beheer in De Grutte Wielen: het waterpeil moet gaan schommelen om diersoorten te helpen

De Groote Wielen. Foto: It Fryske Gea

Voor de noordse woelmuis, de kemphaan en de porseleinhoen zijn de omstandigheden in natuurgebied De Grutte Wielen bij Leeuwarden niet ideaal en de laatste jaren ging het dan ook niet zo goed met die soorten. De komende jaren moeten de omstandigheden met ‘waterpeildynamiek’ verbeterd worden.

De Grutte Wielen is een Natura 2000-gebied. Uit de evaluatie van het beheerplan 2013-2022 blijkt dat het met kolgans, brandgans, grutto, smient en rietzanger goed gaat. De Grutte Wielen zijn belangrijk als broed- en/of rustgebied voor deze en andere soorten, en de instandhouding daarvan is nodig. Ook voor de bittervoorn en de meervleermuis is De Grutte Wielen een belangrijk natuurgebied.

Voor de kemphaan, porseleinhoen en noordse woelmuis is het leefgebied, rietmoeras en natte graslanden, van onvoldoende kwaliteit gebleken. De soorten zijn gebaat bij fluctuerende waterpeilen. Daar zijn al wat maatregelen voor genomen, maar de komende jaren moet pas blijken of die voldoende zijn.

In het nieuwe beheerplan is ruim twee miljoen euro opgenomen om de komende zes jaar investeringen te doen die het leefgebied in kwaliteit en kwantiteit verbeteren. Zo moet er een verbinding naar De Lytse Wielen, en in het verlengde daarvan via het Ald Djip naar De Alde Feanen komen.

Nieuws

menu