Weinig scholen sluiten in Fryslân, voortgezet onderwijs anticipeert op leerlingenkrimp

Tien Friese basisscholen gaan deze zomer fuseren tot vijf fusiescholen. In drie dorpen betekent de fusie dat er één school de deuren sluit.

In slechts drie Friese dorpen verdwijnt dit jaar een school.

In slechts drie Friese dorpen verdwijnt dit jaar een school. Foto: Lex van Lieshout Fotografie Lex van Lieshout Fotografie

Dit gebeurt in Jorwert, waar obs De Krunenstrobbe opgaat in de openbare jenaplanschool De Stjelp in Baard. In Wijnjewoude sluit het gebouw van obs It Twaspan. Na de zomer trekken de kinderen in het gebouw van cbs Votum Nostrum. De fusieschool krijgt een nieuwe naam: Skoalle De Sinnewizer.

In Minnertsga gaan cbs De Wizebeam en obs De Lytse Terp samen verder op de plek van de Wizebeam. De nieuwe fusieschool valt onder het bestuur van CBO Noardwest-Fryslân. Een nieuwe naam is nog niet bekend.

CBO De Greiden

De scholen van scholenkoepel CBO De Greiden die gaan fuseren blijven vooralsnog wel als aparte gebouwen bestaan. Dit zijn cbs De Tarissing in Spannum, die bestuurlijk fuseert met cbs BS It Fûnemint in Wommels, en cbs De Oerdracht in Exmorra, die fuseert met cbs De Reinbôge in Tjerkwerd.

Op Ameland wordt ook gesproken over een bestuurlijke fusie van de drie basisscholen op het eiland. Maar die is nog niet definitief. Ook in Noardeast-Fryslân staan basisscholen onder druk, zoals cbs De Fjouwerhoeke in Hantumhuizen en cbs ’t Kompas in Paesens. Ook hier is nog geen besluit genomen tot fusie of sluiting.

Het aantal schoolsluitingen is dit jaar desondanks laag. Vorig jaar sloten nog negen scholen definitief de deuren. In 2018 sloten zestien scholen in Fryslân en in 2017 waren het er zes. Veruit de meeste Friese scholenkoepels geven aan dat er dit jaar geen scholen sluiten of gaan fuseren.

Bestuurlijke fusies in het VO

Het voortgezet onderwijs in Fryslân zet zich wel schrap voor de verwachte leerlingenkrimp. Dit is terug te zien in de vele aankondigingen van bestuurlijke fusies. De Burgemeester Harmsma School in Gorredijk maakte deze week bekend bestuurlijk te gaan fuseren met osg Singelland. Ook de scholengemeenschappen in Heerenveen, osg Sevenwolden en csg Bornego College, willen gezamenlijk verder onder de naam Stichting Onderwijsgroep Midden-Friesland.

De bestuursfusie heeft geen invloed op de identiteit van beide onderwijsinstellingen, aldus het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen in een brief aan de gemeenteraad.

Christelijke scholen

In maart kondigden de bestuurders van het Dockinga College, praktijkschool PRO Dokkum, de Inspecteur Boelensschool, het Lauwers College en csg Liudger aan te willen fuseren per 1 januari 2022. Het zou daarmee de koepel met de meeste christelijke middelbare schoollocaties van Fryslân worden.

De middelbare scholen in de Stellingwerven kondigden dit jaar ook een onderzoek aan naar een bestuurlijk fusie. Het Linde College (Wolvega) en het Stellingwerf College (Oosterwolde) merken een terugloop in het aantal leerlingen. Ze hakken dit najaar de knoop door.

Mbo

Dit schooljaar kondigden ook de besturen van de roc’s Friese Poort en Friesland College een volledige fusie aan. Een fusie is nodig omdat ook het mbo te maken krijgt met een daling van het aantal studenten. Volgens de prognoses gaat het om een afname van 10 tot 15 procent.

Voor 1 januari 2022 wordt de knoop doorgehakt of de scholen daadwerkelijk fuseren en of dat dan nog steeds de nu gewenste volledige fusie zal zijn.