Er zitten te veel bestrijdingsmiddelen, zware metalen en exoten in het Friese water. Maar het is 'te vroeg om te zeggen dat we de doelstellingen niet halen'

Volgens minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers haalt Nederland de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water niet op tijd. In 2027 moet de kwaliteit van het oppervlaktewater aan strenge milieu-eisen voldoen, en de minister ziet de verbetering, waar al sinds 2000 aan gewerkt wordt, niet snel genoeg gaan. ,,Te voorbarig”, reageert bestuurslid Otto van der Galiën van Wetterskip Fryslân.

De Alde Feanen bij Earnewâld, een Natura2000-gebied dat te lijden heeft onder stikstofneerslag.

De Alde Feanen bij Earnewâld, een Natura2000-gebied dat te lijden heeft onder stikstofneerslag. Foto: Marcel van Kammen

De Kaderrichtlijn Water (KRW) gaat over al het Europese grond– en oppervlaktewater. De eisen hebben betrekking op de aanwezigheid van algen, vissen en chemicaliën. Op dit moment voldoet vrijwel geen enkel Nederlands water aan de kwaliteitseisen, meldde dagblad Trouw deze week.

De voornaamste reden voor de slechte waterkwaliteit is een te hoge concentratie stikstof, met name ammoniak. Harbers stuurde een brief aan de Kamer, waarin hij ingaat op de doelstellingen van de KRW. ‘Het aantal waterlichamen dat voldoet aan de norm voor stikstof en fosfor is rond de 55 procent’, schrijft Harbers.

Nieuws

menu